Urząd Miejski w Gostyniu


Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023

Urząd Miejski w Gostyniu


Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd czynny od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 15:30.


W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość załatwienia sprawy po godzinach urzędowania.


Sprawę należy zgłosić przynajmniej dwa dni wcześniej w Biurze Obsługi Interesanta ul. Wrocławska 256, Karolowi Kasperskiemu inspektorowi ds. obsługi interesantów, tel. 65 575 21 10.

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z przeniesieniem dotychczasowej zawartości BIP do nowego publikatora, mogą wystąpić problemy z wyszukiwaniem dokumentów. W górnym prawym rogu znajduje się moduł wyszukiwawczy, który znacznie ułatwi Państwu odnalezienie poszukiwanych treści. Archiwalna wersja strony...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

W związku z nowelizacją ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz 1257) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje o zmianie sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawach w których liczba stron przekracza 20....

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej

położonej w Dalabuszkach. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 81/1 o powierzchni 0,3202 ha (0,11828 ha - RIIIb, 0,1374 ha - IVa), nr 81/2 o powierzchni 0,7739 ha (0,3897 ha - RIIIb, 0,3842 ha - RIVa), nr 81/3 o powierzchni 0,2628 ha (RIIIb)...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Budowa zatok postojowych i chodników w strefie przemysłowej w Czachorowie

zamówienie na Budowa zatok postojowych i chodników w strefie przemysłowej w Czachorowie

nr sprawy PN/20/2017 Ogłoszenie

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Budowa drogi z rurociągiem odprowadzającym wody opadowo - deszczowe do rowu (Obry) w Stankowie

zamówienie na Budowa drogi z rurociągiem odprowadzającym wody opadowo - deszczowe do rowu (Obry) w Stankowie

nr sprawy PN/19/2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Budowa zatok postojowych i chodników w strefie przemysłowej w Czachorowie

zamówienie na Budowa zatok postojowych i chodników w strefie przemysłowej w Czachorowie

nr sprawy PN/18/2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Budowa drogi z rurociągiem odprowadzającym wody opadowo - deszczowe do rowu (Obry) w Stankowie

zamówienie na Budowa drogi z rurociągiem odprowadzającym wody opadowo - deszczowe do rowu (Obry) w Stankowie

nr sprawy PN/17/2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Przebudowa drogi Leciejewo - Krajewice

zamówienie na Przebudowa drogi Leciejewo - Krajewice

nr sprawy PN/16/2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa

zamówienie na Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa

nr sprawy PN/15/2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

Zarządzenia

zarządzenie nr: 613/2017

zarządzenie nr 613/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

zarządzenie nr: 612/2017

zarządzenie nr 612/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Gostyń za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły lub przedszkola

zarządzenie nr: 155/K/2017

zarządzenie nr 155/K/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki

z dnia

w sprawie zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2017 r.

zarządzenie nr: 154/K/2017

zarządzenie nr 154/K/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności umożliwiające należyte wykonywanie obowiązków służbowych

zarządzenie nr: 611/2017

zarządzenie nr 611/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie zmieniające uchwałę budżetową na 2017 r.

zarządzenie nr: 153/K/2017

zarządzenie nr 153/K/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki

z dnia

w sprawie zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2017 r.

Uchwały

uchwała nr: XXXI/403/2017

uchwała nr XXXI/403/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXIX/381/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 r. Powiatowi Gostyńskiemu

uchwała nr: XXXI/402/2017

uchwała nr XXXI/402/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu

uchwała nr: XXXI/401/2017

uchwała nr XXXI/401/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Gostyniu

uchwała nr: XXXI/400/2017

uchwała nr XXXI/400/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie przyjęcia programu „Fachowiec dla seniora”

uchwała nr: XXXI/399/2017

uchwała nr XXXI/399/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie przyjęcia programu „Gostyńska Karta Seniora”

uchwała nr: XXXI/398/2017

uchwała nr XXXI/398/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gostyniu

uchwała nr: XXXI/397/2017

uchwała nr XXXI/397/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie nadania statutu Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

uchwała nr: XXXI/396/2017

uchwała nr XXXI/396/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w Kunowie na wykonanie robót budowlanych w Kościele Parafialnym

uchwała nr: XXXI/395/2017

uchwała nr XXXI/395/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie ustalenia dla terenu gminy Gostyń liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

uchwała nr: XXXI/394/2017

uchwała nr XXXI/394/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2017 - 2024

uchwała nr: XXXI/393/2017

uchwała nr XXXI/393/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową na 2017 r.

uchwała nr: XXXI/392/2017

uchwała nr XXXI/392/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń

uchwała nr: XXXI/391/2017

uchwała nr XXXI/391/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bogusławkach

uchwała nr: XXX/390/2017

uchwała nr XXX/390/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową na 2017 r.

uchwała nr: XXX/389/2017

uchwała nr XXX/389/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie przekazania majątku Gimnazjum Nr 1 im. Mistrzów Sportu w Gostyniu

Praca

stanowisko: Stanowisko ds. planowania przestrzennego

stanowisko Stanowisko ds. planowania przestrzennego

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Strażnik Straży Miejskiej

stanowisko Strażnik Straży Miejskiej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. inwestycji

stanowisko Stanowisko ds. inwestycji

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. zamówień publicznych

stanowisko Stanowisko ds. zamówień publicznych

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu

stanowisko Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu

miejsce pracy Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej

stanowisko Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij