Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd czynny od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 15:30.


W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość załatwienia sprawy po godzinach urzędowania.


Sprawę należy zgłosić przynajmniej dwa dni wcześniej w Biurze Obsługi Interesanta ul. Wrocławska 256, Karolowi Kasperskiemu inspektorowi ds. obsługi interesantów, tel. 65 575 21 10.

Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń.
  2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gostyniu wyznaczono Ewę Dąbrowską-Gulcz, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres Administratora, e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 655752113.

Tablica ogłoszeń

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2102/4 o powierzchni 1,3301 ha, położonej w Gostyniu przy ul. Górnej, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00036744/8

Susza 2018

Susza 2018– ważna informacja dla rolników Istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych, w których powstały rzeczywiste straty w wyniku suszy. Rolnicy mają czas do wtorku 31 lipca 2018 roku. Dokumenty należy złożyć w Wydziale...

Taryfa za wodę i ścieki

Wykonując obowiązek wynikający z art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 328 ze zm.) poniżej zamieszczamy, zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej w Gostyniu na Komendę Straży Miejskiej oraz pomieszczeń dla organizacji pozarządowych

zamówienie na Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej w Gostyniu na Komendę Straży Miejskiej oraz pomieszczeń dla organizacji pozarządowych

nr sprawy I.271.16.2018

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub ul. Wrocławska 256, pok. nr 1 (biuro obsługi klienta)

zamówienie na: Budowa chodnika przy ul. Wrocławskiej w Gostyniu

zamówienie na Budowa chodnika przy ul. Wrocławskiej w Gostyniu

nr sprawy I.271.6.2018

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gostyń, jednostek organizacyjnych gminy oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gostyniu na lata 2018/2021

zamówienie na Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gostyń, jednostek organizacyjnych gminy oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gostyniu na lata 2018/2021

nr sprawy O.271.9.2018

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub ul. Wrocławska 256, pok. nr 1 (biuro obsługi klienta)

zamówienie na: Budowa chodnika w ul. Zielonej w Kunowie

zamówienie na Budowa chodnika w ul. Zielonej w Kunowie

nr sprawy I.271.22.2018

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Termomodernizacja budynków przeznaczonych na Dom Seniora w Gostyniu (II przetarg)

zamówienie na Termomodernizacja budynków przeznaczonych na Dom Seniora w Gostyniu (II przetarg)

nr sprawy I.271.13.2018

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, pok. nr 10 (kancelaria) lub w Wydziale Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 7

zamówienie na: Przebudowa drogi Siemowo - Żelazno

zamówienie na Przebudowa drogi Siemowo - Żelazno

nr sprawy I.271.20.2018

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

Zarządzenia

zarządzenie nr: 825/2018

zarządzenie nr 825/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz regulaminu jej działania

zarządzenie nr: 824/2018

zarządzenie nr 824/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej oraz komisji do przeprowadzania rokowań

zarządzenie nr: 823/2018

zarządzenie nr 823/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Gostyń za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły lub przedszkola

zarządzenie nr: 822/2018

zarządzenie nr 822/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu do podejmowania działań z zakresu zwykłego zarządu w ramach kierowanej jednostki

zarządzenie nr: 821/2018

zarządzenie nr 821/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019

zarządzenie nr: 820/2018

zarządzenie nr 820/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gostyniu w rejonie ulic: Górna, Wielkopolska, Wrocławska

Uchwały

uchwała nr: XLIII/561/2018

uchwała nr XLIII/561/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmiany Statutu Gminy Gostyń

uchwała nr: XLIII/560/2018

uchwała nr XLIII/560/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 r.

uchwała nr: XLIII/559/2018

uchwała nr XLIII/559/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Gostyniu

uchwała nr: XLIII/558/2018

uchwała nr XLIII/558/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Gostyniu oraz nadania tej jednostce statutu

uchwała nr: XLIII/557/2018

uchwała nr XLIII/557/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

uchwała nr: XLIII/556/2018

uchwała nr XLIII/556/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

uchwała nr: XLII/555/2018

uchwała nr XLII/555/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Daleszynie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu

uchwała nr: XLII/554/2018

uchwała nr XLII/554/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu

uchwała nr: XLII/553/2018

uchwała nr XLII/553/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

uchwała nr: XLII/552/2018

uchwała nr XLII/552/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

uchwała nr: XLII/551/2018

uchwała nr XLII/551/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie objęcia udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu spółka z o. o.

uchwała nr: XLII/550/2018

uchwała nr XLII/550/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gostyń”

uchwała nr: XLII/549/2018

uchwała nr XLII/549/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2018 - 2024

uchwała nr: XLII/548/2018

uchwała nr XLII/548/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 r.

uchwała nr: XLII/547/2018

uchwała nr XLII/547/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wybiegu dla psów zlokalizowanego w Gostyniu przy ul. Fabrycznej

Praca

stanowisko: Stanowisko ds. planowania przestrzennego

stanowisko Stanowisko ds. planowania przestrzennego

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

stanowisko Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

stanowisko Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

miejsce pracy Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu Rynek 2, 63-800 Gostyń, lub ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń

stanowisko: Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

stanowisko Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

miejsce pracy Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu rynek 2, 63-800 Gostyń, lub ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń

stanowisko: Stanowisko ds. księgowości podatkowej

stanowisko Stanowisko ds. księgowości podatkowej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds.obsługi rady miejskiej

stanowisko Stanowisko ds.obsługi rady miejskiej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij