Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd czynny od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 15:30.


W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość załatwienia sprawy po godzinach urzędowania.


Sprawę należy zgłosić przynajmniej dwa dni wcześniej w Biurze Obsługi Interesanta ul. Wrocławska 256, Karolowi Kasperskiemu inspektorowi ds. obsługi interesantów, tel. 65 575 21 10.

Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń.
  2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gostyniu wyznaczono Ewę Dąbrowską-Gulcz, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres Administratora, e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 655752113.

Tablica ogłoszeń

Komunikat Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Komunikat o przyjęciu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego trzech tzw. uchwał antysmogowych dla Poznania, Kalisza i pozostałej części województwa wielkopolskiego.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Kompleksowa dostawa gazu wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Gostyń i jej jednostek organizacyjnych na okres od 1.7.2019 r. do 30.6.2020 r.

zamówienie na Kompleksowa dostawa gazu wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Gostyń i jej jednostek organizacyjnych na okres od 1.7.2019 r. do 30.6.2020 r.

nr sprawy GK.271.5.2019

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP pod adresem internetowym https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem internetowym https://miniportal.uzp.gov.pl

zamówienie na: Przebudowa ulic Łaziennej i Kaczej w Gostyniu

zamówienie na Przebudowa ulic Łaziennej i Kaczej w Gostyniu

nr sprawy I.271.11.2019

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Budowa dróg na os. Pożegowo w Gostyniu - ul. Szczepana Kaczmarka, ul. Wojciecha Długoraja, ul. Mariana Orłonia, ul. Adama Konarzewskiego

zamówienie na Budowa dróg na os. Pożegowo w Gostyniu - ul. Szczepana Kaczmarka, ul. Wojciecha Długoraja, ul. Mariana Orłonia, ul. Adama Konarzewskiego

nr sprawy I.271.1.2019

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie gminy Gostyń

zamówienie na Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie gminy Gostyń

nr sprawy GK.271.4.2019

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Wrocławska 256, pok. nr 17

zamówienie na: Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Gostyń w roku 2019

zamówienie na Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Gostyń w roku 2019

nr sprawy I.271.6.2019

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Gostyń

zamówienie na Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Gostyń

nr sprawy GK.271.21.2018

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Wrocławska 256, pok. nr 17

Zarządzenia

zarządzenie nr: 82/2019

zarządzenie nr 82/2019

wydane przez Burmistrza Gostynia

z dnia

temat zmieniające uchwałę budżetową na 2019 r.

zarządzenie nr: 14/K/2019

zarządzenie nr 14/K/2019

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki

z dnia

temat zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2019 r.

zarządzenie nr: 81/2019

zarządzenie nr 81/2019

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

zarządzenie nr: 80/2019

zarządzenie nr 80/2019

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie ustalenia wzoru wniosku i wzoru karty programu „Przyjazny samorząd” na terenie gminy Gostyń

zarządzenie nr: 79/2019

zarządzenie nr 79/2019

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w gminie Gostyń w 2019 roku

zarządzenie nr: 78/2019

zarządzenie nr 78/2019

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Gostyń

Uchwały

uchwała nr: V/54/19

uchwała nr V/54/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń

uchwała nr: V/53/19

uchwała nr V/53/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Czachorowie i Sikorzynie

uchwała nr: V/52/19

uchwała nr V/52/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Starym Gostyniu na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele parafialnym

uchwała nr: V/51/19

uchwała nr V/51/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski

uchwała nr: V/50/19

uchwała nr V/50/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/363/12 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Gostyń programu „Przyjazny samorząd”

uchwała nr: V/49/19

uchwała nr V/49/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały NR XLIII/559/18 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Gostyniu

uchwała nr: V/48/19

uchwała nr V/48/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2019 - 2024

uchwała nr: V/47/19

uchwała nr V/47/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową na 2019 r.

uchwała nr: V/46/19

uchwała nr V/46/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

uchwała nr: V/45/19

uchwała nr V/45/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

uchwała nr: V/44/19

uchwała nr V/44/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Gostyń

uchwała nr: V/43/19

uchwała nr V/43/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności do nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu przy ul. Jana Kasprowicza

uchwała nr: V/42/19

uchwała nr V/42/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie powołania przedstawiciela Rady Miejskiej w Gostyniu w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego

uchwała nr: V/41/19

uchwała nr V/41/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Krobia na zorganizowanie Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie w 2019 roku

uchwała nr: IV/40/19

uchwała nr IV/40/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2019

Praca

stanowisko: Kierownik Dziennego Domu "Senior+" w Gostyniu

stanowisko Kierownik Dziennego Domu "Senior+" w Gostyniu

miejsce pracy Dzienny Dom "Senior+" w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu Rynek2, 63-800 Gostyń kancelaria pok. Nr 10 lub Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 1 ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń

stanowisko: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu

stanowisko Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu

miejsce pracy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. inwestycji

stanowisko Stanowisko ds. inwestycji

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. planowania przestrzennego

stanowisko Stanowisko ds. planowania przestrzennego

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

stanowisko Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

stanowisko Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

miejsce pracy Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu Rynek 2, 63-800 Gostyń, lub ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij