Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd czynny od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 15:30.


W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość załatwienia sprawy po godzinach urzędowania.


Sprawę należy zgłosić przynajmniej dwa dni wcześniej w Biurze Obsługi Interesanta ul. Wrocławska 256, Karolowi Kasperskiemu inspektorowi ds. obsługi interesantów, tel. 65 575 21 10.

Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń.
  2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gostyniu wyznaczono Ewę Dąbrowską-Gulcz, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres Administratora, e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 655752113.

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenia dotyczące wyborów sołtysów i rad sołeckich i rad osiedli

OBWIESZCZENIE Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 31 stycznia 2019 r. Burmistrz Gostynia zwołuje zebranie wyborcze sołtysa i rady sołeckiej Tworzymirek.  ZEBRANIE WYBORCZE ODBĘDZIE SIĘ 11 lutego 2019 ROKU O GODZINIE 18.00 W MIESZKANIU PRYWATNYM TWORZYMIRKI 12 W...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Gostyń w roku 2019

zamówienie na Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Gostyń w roku 2019

nr sprawy I.271.6.2019

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Gostyń

zamówienie na Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Gostyń

nr sprawy GK.271.21.2018

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Wrocławska 256, pok. nr 17

zamówienie na: Przewóz regularny specjalny dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli oraz przewóz wahadłowy na basen w gminie Gostyń od stycznia do czerwca 2019 roku

zamówienie na Przewóz regularny specjalny dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli oraz przewóz wahadłowy na basen w gminie Gostyń od stycznia do czerwca 2019 roku

nr sprawy OSS.271.1.2018

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, ul. Wrocławska 256, pok. nr 13

zamówienie na: Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej na terenie gminy Gostyń na lata 2019-2020

zamówienie na Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej na terenie gminy Gostyń na lata 2019-2020

nr sprawy GK.271.19.2018

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Wrocławska 256, pok. nr 17

zamówienie na: Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej w Gostyniu na Komendę Straży Miejskiej oraz pomieszczeń dla organizacji pozarządowych

zamówienie na Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej w Gostyniu na Komendę Straży Miejskiej oraz pomieszczeń dla organizacji pozarządowych

nr sprawy I.271.16.2018

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub ul. Wrocławska 256, pok. nr 1 (biuro obsługi klienta)

zamówienie na: Budowa chodnika przy ul. Wrocławskiej w Gostyniu

zamówienie na Budowa chodnika przy ul. Wrocławskiej w Gostyniu

nr sprawy I.271.6.2018

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

Zarządzenia

zarządzenie nr: 61/2019

zarządzenie nr 61/2019

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w gminie Gostyń w 2019 roku

zarządzenie nr: 60/2019

zarządzenie nr 60/2019

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, realizowanych przez Wydział Inwestycji

zarządzenie nr: 11/K/2019

zarządzenie nr 11/K/2019

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki

z dnia

w sprawie rejestracji spraw w elektronicznym systemie obiegu dokumentów PROTON

zarządzenie nr: 10/K/2019

zarządzenie nr 10/K/2019

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki

z dnia

w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Gostyniu

zarządzenie nr: 59/2019

zarządzenie nr 59/2019

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości położonej w Goli 63, gmina Gostyń przeznaczonej do dzierżawy trybie bezprzetargowym

zarządzenie nr: 58/2019

zarządzenie nr 58/2019

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w Gostyniu przy ul. Nad Kanią 107a przeznaczonej do dzierżawy trybie bezprzetargowym

Uchwały

uchwała nr: IV/40/19

uchwała nr IV/40/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2019

uchwała nr: IV/39/19

uchwała nr IV/39/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie ustalenia terminów wyborów sołtysów, rad sołeckich i rad osiedli

uchwała nr: IV/38/19

uchwała nr IV/38/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Gostyń oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

uchwała nr: IV/37/19

uchwała nr IV/37/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

uchwała nr: IV/36/19

uchwała nr IV/36/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu na 2019 r.

uchwała nr: IV/35/19

uchwała nr IV/35/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2019 - 2024

uchwała nr: IV/34/19

uchwała nr IV/34/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową na 2019 r.

uchwała nr: IV/33/19

uchwała nr IV/33/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie powołania składu Komisji Inwentaryzacyjnej dla sporządzania spisu mienia komunalnego

uchwała nr: IV/32/19

uchwała nr IV/32/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

uchwała nr: IV/31/19

uchwała nr IV/31/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gostyniu w rejonie ulic: Górna, Wielkopolska, Wrocławska

uchwała nr: III/30/18

uchwała nr III/30/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów jednostek pomocniczych Gminy Gostyń

uchwała nr: III/29/18

uchwała nr III/29/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

uchwała nr: III/28/18

uchwała nr III/28/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości

uchwała nr: III/27/18

uchwała nr III/27/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

uchwała nr: III/26/18

uchwała nr III/26/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności do nieruchomości niezabudowanej położonej w Czachorowie gmina Gostyń

Praca

stanowisko: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu

stanowisko Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu

miejsce pracy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. inwestycji

stanowisko Stanowisko ds. inwestycji

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. planowania przestrzennego

stanowisko Stanowisko ds. planowania przestrzennego

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

stanowisko Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

stanowisko Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

miejsce pracy Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu Rynek 2, 63-800 Gostyń, lub ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń

stanowisko: Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

stanowisko Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

miejsce pracy Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu rynek 2, 63-800 Gostyń, lub ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij