W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Ustalenie warunków zabudowy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Treść

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).


Wymagane dokumenty

 1. wniosek zawierający określenie:
  • granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na dwóch egzemplarzach kopii mapy zasadniczej przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, nazwy inwestycji,
  • zapotrzebowanie na wodę, energię i sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej oraz sposobu unieszkodliwiania odpadów,
  • charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji i danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko lub jego wykorzystanie.
 2. Załączniki:
  • dwie kopie mapy zasadniczej przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali 1:500 lub 1:1000, w przypadku inwestycji liniowej także 1:2000. Mapa przedstawiać musi działkę objętą wnioskiem wraz z obszarem analizowanym - tj. obszarem w granicach, znajdujących się w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokości frontu działki objętej wnioskiem nie mniejszej jednak niż 50 m wokół tej działki (zgodnie z § 3 Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588). Na jednym z egzemplarzy mapy należy zakreślić teren objęty wnioskiem i teren na który inwestycja będzie oddziaływać oraz wrysować planowany sposób zagospodarowania terenu objętego wnioskiem.(zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.) Drugi egzemplarz mapy należy pozostawić w oryginale.
  • Umowa gwarantująca wykonanie uzbrojenia terenu, niezbędnego dla realizacji planowanej inwestycji, zawarta między inwestorem a właściwym gestorem sieci (nie dotyczy przyłączy), jeżeli istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego (zgodnie z art. 61 ust 5 w/w ustawy).
  • Wykaz działek w przypadku inwestycji liniowej.

 

Opłaty

Opłata skarbowa - 598 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zmianami)


Termin odpowiedzi

 • 30 dni - zależny od uzyskania uzgodnień wymaganych ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym (najszybciej od 30 dni do dwóch miesięcy)
 • inwestycje skomplikowane, m.in. niektóre sieciowe - mogą powodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
ul. Wrocławska 256, pok. 4-5
Ewa Bartosz-Kaźmierska, tel. +48 65 575 21 18
Przemysław Kuczyński, tel. +48 65 575 21 21

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Rynek 2 lub bezpośrednio w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, ul. Wrocławska 256,
odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.


Uwagi

Druk wniosku o wydanie decyzji można otrzymać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, ul. Wrocławska 256. Wnioski wraz z załącznikami składa się w Sekretariacie Urzędu - Rynek 2 lub bezpośrednio Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, ul. Wrocławska 256. Stwierdzenie ostateczności decyzji następuje po 14 dniach od daty doręczenia decyzji stronom postępowania, w przypadku nie odwołania się strony od decyzji. W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza własności i uprawnień osób trzecich.

Jeżeli decyzja o warunkach zabudowy wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 ustawy, przepisy art. 36 i 37 mają także odpowiednio zastosowanie. Koszty realizacji roszczeń o których mowa w art. 36 ust. 1 i 3, ponosi inwestor po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane