W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Wydział Rozwoju i Gospodarownia Mieniem Gminy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.) 

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (do pobrania poniżej lub w Wydziale Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy, Referat Planowania Przestrzennego) wraz z załącznikami.
Załączniki
 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
 2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 3.  1 egzemplarz mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, mapy ewidencyjnej, pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej  teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci elektronicznej (w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych) albo papierowej.
 4. - określenie granic terenu objętego wnioskiem, jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, 
  - określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu (planowane budynki, zabudowa przewidziana do rozbiórki, wjazd na teren inwestycji, inne), w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie graficznej na 1 egzemplarzu kopii mapy wskazanej w pkt. 3. 

  Zaznaczony na mapie obszar i zakres inwestycji winny być spójne z treścią wniosku.
 5. Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839).
 6. Dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków socjalno-bytowych – jeżeli istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego.
 7. Inne (w tym np. licencja mapy, dokumenty, które pozwolą na ocenę spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej).

Opłaty

 • 598 zł - zwolnione od opłaty skarbowej są wnioski składane przez właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wnioski dotyczą - zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.
 • 17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopi - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

 

Termin odpowiedzi

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno nastąpić w terminie 65 dni od daty złożenia kompletnego wniosku – termin zależny od uzyskania uzgodnień wymaganych ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym (najszybciej od 30 dni do dwóch miesięcy)

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy, Referat Planowania 
ul. Wrocławska 256, pok. 4-5
Maria Danielczyk, tel. +48 65 575 21 18
Przemysław Kuczyński, tel. +48 65 575 21 21

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie (Plac Tadeusza Kościuszki 4, 64-100 Leszno) za pośrednictwem Burmistrza Gostynia, w terminie 14 dni od daty odbioru decyzji

 

Uwagi

Stwierdzenie ostateczności decyzji następuje po 14 dniach od daty doręczenia decyzji stronom postępowania, w przypadku nie odwołania się strony od decyzji.

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Załączniki

Powiadom znajomego