W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Procedura zgłaszania żłobka niepublicznego do ewidencji

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dofinansowania, stypendia, zasiłki, żłobki
Komórka odpowiedzialna Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Podstawa prawna

art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( tekst jednolity z 2023 roku Dz. U. poz. 204 ze zmianami)

 

Wymagane dokumenty

Burmistrz Gostynia dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Wniosek zawiera:
 1. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
 2. numer NIP, o ile wnioskodawcy taki numer nadano;
 3. adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu podmiotu zamierzającego prowadzić żłobek lub klub dziecięcy;
 4. decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 ust. 2;
 5. odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1, lub opinię, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2;
 6. w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 7. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 8. w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL;
 9. informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
 10. adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
 11. informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
 12. wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym;
 13. numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy.

Wraz z wnioskiem podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty, o której mowa w art. 33.

W celu sprawdzenia zgodności powyższych danych Burmistrz Gostynia może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Po dokonaniu wpisu do rejestru Burmistrz Gostynia, w terminie 3 dni od dokonania wpisu, umożliwia podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy dostęp do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a, w zakresie dotyczącym:

 1. dokonywania przez podmiot wpisany do rejestru samodzielnych zmian danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10-14;
 2. sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 ust. 1.

Wniosek o wpis do rejestru oraz dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 2a, są składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 62a.

 

Opłaty

200 zł

 

Termin odpowiedzi

7 dni

Jeżeli organ prowadzący rejestr nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, podmiot może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał podmiot do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Rynek 2, pok. 9
Krzysztof Mazurek, tel. +48 65 575 21 69

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub Biurze Obsługi Klienta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

 

Powiadom znajomego