W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Wydanie lub wymiana dowodu osobistego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dowód osobisty, zameldowanie
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r., poz. 671 ze. zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2023 r., poz. 2798)

 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego jest przygotowywany na stanowisku obsługowym w dowolnym organie gminy osobiście. W dowodach osobistych do 12 roku życia nie umieszcza się odcisków palców oraz podpisu posiadacza dowodu; Wniosek na dowód osobisty możesz również złożyć przez internet, ale musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP (https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty) lub bezpieczny podpis elektroniczny. Jeżeli ukończyłeś 12 rok życia, to aby dokończyć składanie wniosku, w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku przez internet, musisz przyjść do urzędu, aby złożyć odciski palców i podpis (dane te zostaną zamieszczone w twoim dowodzie). Jeśli tego nie zrobisz Twój wniosek nie zostanie zrealizowany
 • załączniki:
  • 1 kolorowa fotografia, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku , o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografię załączaną do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego osobiście w siedzibie organu gminy albo w trybie art. 26 ust. 1 ustawy wykonuje się na papierze fotograficznym,
  • dokument (oryginał do wglądu) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą,
  • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy (do wglądu). Tożsamości nie możesz potwierdzić mDowodem z aplikacji mObywatel.

 

Opłaty

Brak opłat

 

Termin odpowiedzi

Nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Wrocławska 256, pok. 15
Barbara Ruta, tel. +48 65 5752135
Marta Ślęzak, Hanna Bartkowiak, tel. +48 65 5752135

 

Tryb odwoławczy

Nadzór nad działalnością gmin w zakresie realizacji obowiązków związanych z wydawaniem dowodów osobistych sprawuje wojewoda.

 

Uwagi

Wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego składa:

 • osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba, której do ukończenia 18. roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
 • rodzic/opiekun prawny dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest wyrokiem sądu,
 • kurator dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu.

Osoba, dla której ma być wydany dowód osobisty (z wyjątkiem dzieci do lat 5) musi być obecna przy składaniu wniosku.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą sie pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

Dowód odbiera:

 • wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu),
 • rodzic/opiekun prawny dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej,
 • osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, rodzic albo kurator tej osoby,
 • pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną nie dającą się pokonać przeszkodę.


Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat, a wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.

Wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego składa się:

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 • niezwłocznie w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego albo zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego, w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

Dowody osobiste wydane przed 1 marca 2015 r. zachowują ważność przez okres w nich określony, pod warunkiem że nie zachodzą ww. przesłanki do ich wymiany.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać ważny dowód osobisty.

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza osobiście posiadacz dowodu, a w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych – rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia. Czynności tej dokonuje się w siedzibie dowolnej gminy lub dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorami są:

a) Burmistrz Gostynia mający siedzibę w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń – w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający;

b) Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa – odpowiada za nadawanie numeru PESEL oraz utrzymanie i rozwój rejestru;

c) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie, ul Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawi oraz personalizację dowodów osobistych.

2. Administratorzy wyznaczyli inspektorów ochrony danych, z którymi można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

a) Administrator – Burmistrz Gostynia miasta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres administratora, poprzez e-mail iod@um.gostyn.pl, telefonicznie 655752113.

b) Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

c) Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisem szczególnym ustawy z dna 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych w celu:

a) wydania dowodu osobistego.

b) unieważnienia dowodu osobistego z powodu:

- zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

- zmiany danych zawartych w dowodzie,

- upływu terminu ważności dowodu,

- utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

c) uzyskania przez zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

4. W celu sporządzenia dowodu osobistego dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

5. Dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

6. Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

7. Przysługuje prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

- organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,
- ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.

9. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

Załączniki

Powiadom znajomego