W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dowód osobisty, zameldowanie
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 319), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1604)

 

Wymagane dokumenty

  • wypełniony formularz wniosku,
  • dowód dokonania opłaty,
  • wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych lub dokumentacji związanej z dowodem osobistym znajdującej się w posiadaniu gminy Gostyń – dołączenie kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym oraz przedstawienie oryginałów tych dokumentów do wglądu)
  • uwiarygodnienie interesu faktycznego, jeśli brak interesu prawnego.

 

Opłaty

za udostępnienie danych jednostkowych – 31,- zł

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

 

Termin odpowiedzi

Do 7 dni od daty wpływu wniosku.

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Wrocławska 256, pok. 15
Barbara Ruta, tel. +48 65 575 21 35
Marta Ślęzak, Hanna Bartkowiak, tel. +48 65 575 21 35

 

Tryb odwoławczy

Burmistrz wydaje decyzję administracyjną w przedmiocie udostępnienia danych tylko w przypadku odmowy udostępnienia.
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

 

Uwagi

Zwolnione od opłaty są, przy wykonywaniu ich ustawowych zadań, następujące podmioty:

  • sądy i prokuratura,
  • organy Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, organy Służby Celnej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
  • wywiad skarbowy,
  • inne podmioty – jeżeli realizują zadania publiczne na podstawie ustaw szczególnych.

Odpłatnie dane udostępnia się innym podmiotom - jeżeli:

  • wykażą w tym interes prawny, lub
  • wykażą w tym interes faktyczny, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorami są:

a) Burmistrz Gostynia mający siedzibę w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń – w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający;

b) Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa – odpowiada za nadawanie numeru PESEL oraz utrzymanie i rozwój rejestru;

c) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie, ul Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawi oraz personalizację dowodów osobistych.

2. Administratorzy wyznaczyli inspektorów ochrony danych, z którymi można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

a) Administrator – Burmistrz Gostynia miasta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres administratora, poprzez e-mail iod@um.gostyn.pl, telefonicznie 655752113.

b) Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

c) Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisem szczególnym ustawy z dna 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych w celu:

a) wydania dowodu osobistego.

b) unieważnienia dowodu osobistego z powodu:

- zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

- zmiany danych zawartych w dowodzie,

- upływu terminu ważności dowodu,

- utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

c) uzyskania przez zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

4. W celu sporządzenia dowodu osobistego dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

5. Dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

6. Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

7. Przysługuje prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

- organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,
- ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.

9. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

Załączniki

Powiadom znajomego