W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana lub wykreślenie wpisu, zawieszenie lub wznowienie działalności

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy alkohol, działalność gospodarcza
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650)
  • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649)
  • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 648)
  • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 2296)
  • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 ze zmianami)

Wymagane dokumenty

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona jest w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Wniosek CEIDG-1 służący do zgłoszenia przez osobę fizyczną działalności gospodarczej, jak również zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej, składa się w jednym z następujących trybów:

  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie - osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany,
  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do urzędu gminy,
  • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do urzędu gminy,
  • pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w urzędzie gminy – gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
  • przesłać wniosek listem poleconym do urzędu gminy – podpis musi być potwierdzony notarialnie.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE  www.ceidg.gov.pl


Opłaty

Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat


Termin odpowiedzi

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2018 poz. 647)  - Organ gminy przekształca wniosek sporządzony w postaci papierowej, na postać dokumentu elektronicznego, opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek, czas jego przesyłania oraz zapewniający integralność danych zawartych we wniosku,  nie później niż  dnia roboczego po dniu wpływu wniosku papierowego następuje przesłanie wniosku w formie elektronicznej do CEIDG, pod warunkiem, że wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny.
Jeśli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wskazuje wnioskodawcy uchybienia oraz wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania (art. 10 ust. 6 ustawy o CEIDGPIP).


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Wrocławska 256, pok. 3
Maria Dziubałka, tel. +48 65 575 21 66


Tryb odwoławczy

Przyjmowanie, przekształcanie na postać elektroniczną przez organ gminy wniosków o wpis do CEIDG a także ich archiwizacja dokonywana przez organ gminy, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji  rządowej. Są to czynności materialno-techniczne, od których nie przysługuje odwołanie.


Uwagi

1) Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

Zawieszenia działalności gospodarczej można dokonać na dowolny okres (bezterminowo). Nie może być on jednak krótszy niż 30 dni (art. 22 ustawy Prawo przedsiębiorców). Przestaje obowiązywać zasada wykreślenia z CEIDG po upływie 24 m-cy zawieszenia. Przedsiębiorca będzie mógł w dowolnym momencie wznowić działalność gospodarczą. Przedsiębiorca ma możliwość wskazania we wniosku zarówno daty zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej i tym samym CEIDG automatycznie dopisze do wpisu przedsiębiorcy informację o wznowieniu działalności gospodarczej.

2) Niepodjęcie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca ma prawo złożyć wniosek o niepodjęciu działalności gospodarczej w każdym terminie (niezależnie od wskazanej daty rozpoczęcia działalności gospodarczej).W przypadku złożenia takiego wniosku wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie jest udostępniany tj. będzie niewidoczny (art.14 ustawy o CEIDGPIP).

3) Zmiana wpisu do CEIDG:

- dane ewidencyjne (m.in. imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON, obywatelstwo, PKD, dane kontaktowe, adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (o ile jest) - w terminie 7 dni od dnia zmiany tych danych;

- dane informacyjne (m.in. data rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia działalności gospodarczej, NIP i REGON spółki cywilnej, informację o istnieniu lub ustaniu wspólności małżeńskiej-  w dowolnym terminie od zaistnienia zmiany.

4)  Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG -  za ostatni dzień wykonywania działalności przyjmuje się wyłącznie datę zaprzestania wykonywania działalności.

Zmian we wpisie w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zaprzestania działalności gospodarczej, oraz wykreślenia wpisu z rejestru, przedsiębiorca będzie mógł dokonać w dowolnym terminie od zaistnienia okoliczności powodujących konieczność złożenia wniosku o zmianę wpisu lub jego wykreślenie.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Załączniki

Powiadom znajomego