W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Aldona Grześkowiak

Naczelnik Wydziału
Siedziba: ul. Rynek 2 pok. nr 8
Tel. +48 65 5752168
e-mail: agrzeskowiak@um.gostyn.pl

 

Krzysztof Mazurek

Zastępca Naczelnika Wydziału
Siedziba: ul. Rynek 2 pok. nr 9
Tel. +48 65 5752169
e-mail: kmazurek@um.gostyn.pl

 

Magdalena Rajewska

Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii
Siedziba: ul. Rynek 2 pok. nr 9
Tel. +48 65 5752131
e-mail: mrajewska@um.gostyn.pl

 

Adam Waleński

Stanowisko ds. kontroli i zdrowia
Siedziba: ul. Rynek 2 pok. nr 9
Tel. +48 65 5752170
e-mail: awalenski@um.gostyn.pl

Katarzyna Bartlewicz

Stanowisko ds. społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Siedziba: ul. Rynek 2 pok. nr 9
Tel. +48 65 5752170
e-mail: kbartlewicz@um.gostyn.pl 

 

Katarzyna Jakubczak (zastępstwo)

Stanowisko ds. społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Siedziba: ul. Rynek 2 pok. nr 9
Tel. +48 65 5752170
e-mail: kjakubczak@um.gostyn.pl 


Kompetencje

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych prowadzi sprawy z zakresu:

 1. edukacji:
  1. inspirowania i wspierania nowych przedsięwzięć edukacyjnych we współpracy z dyrektorami szkół,
  2. nadzoru nad realizacją zadań Gminy w dziedzinie edukacji,
  3. przygotowywania analiz, propozycji i materiałów niezbędnych do kształtowania sieci szkolnej i przedszkolnej, zakładania, przekształcania i likwidacji gminnych jednostek oświatowych, zatwierdzania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych, powierzenia stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk, oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
  4. zapewnienia dzieciom warunków do wychowania przedszkolnego,
  5. prowadzenia rejestru niepublicznych szkół i przedszkoli,
  6. prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
  7. stwarzania warunków do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  8. przeprowadzania postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
  9. występowanie o nadanie orderów i odznaczeń oraz nagród Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów placówek oświatowych,
  10. przyznawania nagród Burmistrza Gostynia dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze,
  11. przewozu dzieci i uczniów na zajęcia w placówkach oświatowych,
  12. udzielania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym oraz podmiotom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3,
  13. przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
  14. udziału w programach zewnętrznych finansujących działalność bieżącą i inwestycyjną placówek oświatowych.
 2. spraw społecznych:
  1. podejmowania i wspierania inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym,
  2. przyjmowania i załatwiania wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu,
  3. opracowywania programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i koordynowaniu zadań wynikających z tych programów,
  4. prowadzenia działań wspomagających działalność instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  5. udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych,
  6. współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz promocji i rozwoju kultury, sportu, turystyki, zdrowia, pomocy społecznej i ochrony zabytków,
  7. ogłaszania i przeprowadzania konkursów ofert na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe,
  8. udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
  9. przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i stypendiów socjalnych studentom,
  10. przyznawania stypendiów sportowych,
  11. przyznawania nagród trenerom,
  12. udzielania pomocy rodzinom wielodzietnym i osobom niepełnosprawnym, między innymi poprzez Program „Przyjazny samorząd” i Kartę Dużej Rodziny,
  13. udzielania dotacji na prace restauratorskie i konserwatorskie,
  14. przygotowywania  i realizacji programów ochrony zdrowia,
 3. pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania z zakresu edukacji i spraw społecznych;
 4. bezpieczeństwa imprez sportowych i kulturalnych;
 5. rejestru instytucji kultury;
 6. rejestru placówek wsparcia dziennego;
 7. ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie;
 8. kontroli:
  1. dotacji przekazywanych niepublicznym placówkom oświatowym i podmiotom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3,
  2. dotacji przekazywanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań własnych gminy,
 9. obsługi administracyjnej Gminnej Komisji Stypendialnej, Gminnej Rady Sportu, Komisji Opiniującej, Komisji Stypendialnej, Gminnej Rady Seniorów, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisji Nagród;
 10. wspierania jednostek pomocniczych w realizacji przedsięwzięć kulturalnych i sportowych;
 11. sprawowania nadzoru nad gminnymi jednostkami oświatowymi, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy, Domem Dziennego Pobytu, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy, Muzeum oraz Gostyńskim Ośrodkiem Kultury „Hutnik.

Powiadom znajomego