W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Marzena Paluszkiewicz

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 17
Tel. +48 65 575 21 39
e-mail: mpaluszkiewicz@um.gostyn.pl

 

Arkadiusz Stachowiak

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 16
Tel. +48 65 575 21 38
e-mail: astachowiak@um.gostyn.pl

 

Bogusław Pakuła

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 16
Tel. +48 65 575 21 38
e-mail: bpakula@um.gostyn.pl

Referat Ochrony Środowiska

Mariola Ossentowska

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 37
Tel. +48 65 575 21 34
e-mail: mossentowska@um.gostyn.pl

 

Magdalena Talaga

Stanowisko ds. ochrony środowiska
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 17
Tel. +48 65 575 21 34
e-mail: mtalaga@um.gostyn.pl

 

Joanna Naskręt

Stanowisko ds. ochrony środowiska
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 37
Tel. +48 65 575 21 34
e-mail:jnaskret@um.gostyn.pl

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska prowadzi sprawy:

1. Gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, rolnictwa i współpracy z jednostkami pomocniczymi gminy, w szczególności w zakresie:

a) tworzenia i utrzymania terenów zielonych;

b) utrzymania porządku i czystości;

c) utrzymania urządzeń komunalnych w tym: schronisk dla zwierząt, szaletów miejskich, wysypisk, cieków i zbiorników wodnych, oraz placów zabaw i wiat przystankowych;

d) organizowania transportu zbiorowego;

e) polityki mieszkaniowej Gminy poprzez:

- współpracę w przygotowaniu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, ustalanie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

- przyjmowanie wniosków w sprawie najmu lokalu mieszkalnego, socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego,

- współpracę ze Społeczną Komisją Mieszkaniową,

- przekazywanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego,

- współudział w przygotowaniu założeń polityki czynszowej;

f) nadzorowania sytemu monitorowania miasta;

g) bieżącego utrzymania i administrowania siecią kanalizacji deszczowej;

h) prowadzenia spraw związanych z oświetleniem ulicznym;

i) gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy;

j) organizacji i nadzoru nad zimowym utrzymaniem gminnych dróg, chodników i placów;

k) prowadzenia spraw związanych z gospodarką odpadami;

l) prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych;

ł) rolnictwa:

- obsługi sołectw w zakresie bieżącej działalności oraz funduszu sołeckiego,

- zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych,

- leśnictwa i łowiectwa,

- ochrony gruntów rolnych, leśnych, w tym: rolniczego wykorzystania gruntów, rekultywacji nieużytków,

- współpracy ze służbami (weterynaryjną, ochrony roślin i nasiennictwa, ośrodkiem doradztwa rolniczego), organizacjami rolniczymi i wspierającymi rolnictwo;

m) nadzoru nad Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu.

2. Referat Ochrony Środowiska realizuje zadania z zakresu:

1) ochrony przyrody:

a) prowadzenia spraw związanych z usunięciem drzew lub krzewów z terenów niebędących własnością Gminy,

b) przygotowywania spraw związanych z ustanawianiem pomników przyrody;

2)gospodarki odpadami:

a) opiniowanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

b) prowadzenia spraw związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu Gminy;

1) ochrony środowiska:

a) prowadzenie spraw związanych z aktualizacją i monitorowaniem gminnego programu ochrony środowiska,

b) sporządzanie raportów z wykonania gminnego programu ochrony środowiska,

c) przeprowadzania procedur oceny oddziaływania na środowisko.

d) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego,

e) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu gminy;

4) prawa geologicznego i górniczego – opiniowanie i uzgadnianie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin;

5)prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy;

6) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem wymiany pieców węglowych na piece spełniające wymagania ochrony środowiska, określone przepisami prawa;

7) przyjmowanie deklaracji na temat źródła ogrzewania i wprowadzanie ich do centralnej ewidencji emisyjności budynków;

8) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Powiadom znajomego