W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Stawki podatków i opłat na 2016 rok


Stawki podatkowe na 2016 rok na terenie Gminy Gostyń

 

Podatek od nieruchomości:

Obowiązują stawki określone uchwałą Nr XII/149/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:


1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2  powierzchni - 0,64 zł,

b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior  i zbiorników sztucznych - 2,45 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,21 zł,

d)niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,00 zł od 1 m2 powierzchni.


 2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni - 0,58 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  od 1 m2 powierzchni - 19,83 zł,                                                                                                                 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni  - 10,66 zł, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej      -  4,63 zł,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,73 zł.                                                                      

3. Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3 -7   ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych.                                                                                                                        


Podatek rolny:

Obowiązuje stawka określona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016(Monitor Polski2015, poz. 1025)

1. Od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężna 2,5 q żyta tj. 134,38 zł

2. Od 1 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężna 5 q żyta, tj. 268,75 zł


Podatek leśny:

Od 1 ha 42,1894 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (Monitor Polski2015, poz. 1028)


Podatek od środków transportowych:

Obowiązują stawki określone uchwałą Nr XII/150/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Wzory formularzy deklaracji i informacji określone uchwałą nr XII/151/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.


Termin składania deklaracji:

  • na podatek od nieruchomości przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej do dnia 31 stycznia 2016 r.,
  • na podatek rolny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki,nieposiadające osobowości prawnej do dnia 15 stycznia 2016 r.,
  • na podatek leśny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki,nieposiadające osobowości prawnej do dnia 15 stycznia 2016 r.,
  • na podatek od środków transportowych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do dnia 15 lutego 2016 r.

Termin składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i  leśnego przez osoby fizyczne:

  • w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Powiadom znajomego