W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Stawki podatków i opłat na 2023 rok

Podatek od nieruchomości:
Obowiązują stawki określone uchwałą nr XLV/505/22 Rady Miejskiej w  Gostyniu z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:  

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2  powierzchni - 0,90 zł,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior  i zbiorników sztucznych - 4,92 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,35 zł,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m2 powierzchni. 
 

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni - 0,82 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  od 1 m2 powierzchni - 26,00 zł, 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni - 13,47 zł,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,87 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,05 zł.       
                                                         

3. Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3 - 7   ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek rolny:

Obowiązuje stawka określona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (Monitor Polski z 2022, poz. 995)

1. Od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężna 2,5 q żyta tj. 185,125 zł
2. Od 1 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężna 5 q żyta, tj. 370,25 zł

Podatek leśny:

 Od 1 ha 71,0996 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (Monitor Polski z 2022, poz. 996)

Podatek od środków transportowych: 

Obowiązują stawki określone uchwałą Nr XLV/506/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Pełny tekst uchwały można pobrać TUTAJ.

Obowiązujące od dnia 01 lipca 2019 roku formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych zamieszczone są na portalu podatkowym pod adresem https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/


 Termin składania deklaracji:

- na podatek od nieruchomości przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej do dnia 31 stycznia 2023 r.,
- na podatek rolny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej do dnia 15 stycznia 2023 r.,
- na podatek leśny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej do dnia 15 stycznia 2023 r.,
- na podatek od środków transportowych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do dnia 15 lutego 2023 r. 


Termin składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i  leśnego przez osoby fizyczne:

w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Powiadom znajomego