Podstawa prawna

art. 83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2134).

 

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
 • oświadczenie - zgoda właściciela (w przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem)
 • rysunek, mapa lub projekt zagospodarowania działki określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu  do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych  na tej nieruchomości

 

Opłaty

zwolnione z opłaty skarbowej

 

Termin odpowiedzi

do 30 dni

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska,

ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń

Donata Nawrocka, tel. 065-575-21-21

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu bądź w wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Uwagi

Odbiór zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów może nastąpić w jednej z dwóch form:

 • osobiście przez wnioskodawcę,
 • za pośrednictwem poczty.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gostyń, w imieniu której działa Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń.
 2. Wyznaczonym inspektorem ochrony danych jest Ewa Dąbrowska-Gulcz, z którą można kontaktować się listownie pisząc na adres Administratora, e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 65 575 21 13.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z prawem na podstawie wskazanych wyżej przepisów. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy.
 5. Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego ze złożonego wniosku.
 7. Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Załączniki:

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
Oświadczenie o zgodzie właściciela nieruchomości
Formularz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew(a)/krzewu(ów) przez osoby fizyczne (właścicieli) na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu