Podstawa prawna

art. 83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2134).

 

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
  • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
  • oświadczenie - zgoda właściciela (w przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem)
  • rysunek, mapa lub projekt zagospodarowania działki określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu  do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych  na tej nieruchomości

 

Opłaty

zwolnione z opłaty skarbowej

 

Termin odpowiedzi

do 30 dni

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska,

ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń

Donata Nawrocka, tel. 065-575-21-21

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu bądź w wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Uwagi

Odbiór zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów może nastąpić w jednej z dwóch form:

  • osobiście przez wnioskodawcę,
  • za pośrednictwem poczty.


Załączniki:

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
Oświadczenie o zgodzie właściciela nieruchomości
Formularz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew(a)/krzewu(ów) przez osoby fizyczne (właścicieli) na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu