Podstawa prawna

art. 24, 25, 26 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zmianami).

 

Wymagane dokumenty

Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo ( aczkolwiek niekoniecznie ) dokumenty potwierdzające problem alkoholowy u zgłaszanej osoby, jako załączniki do wniosku.

 

Opłaty

Bez opłat

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Rynek 2, pok. 12
Magdalena Rajewska, tel. +48 65 575 21 31

 

Tryb odwoławczy

Nie ma trybu odwoławczego.

 

Uwagi

Wnioski rozpatruje zespół ds. rozmów motywacyjno - interwencyjnych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gostyniu. Posiedzenia Komisji odbywają się dwa razy w miesiącu.Rozpoznanie sprawy poprzedzone jest wywiadami środowiskowymi ze strony MGOPS lub/i KPP. Informacje o toku sprawy można otrzymać osobiście w Biurze Pełnomocnika

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowychZałączniki:

Wzór wniosku o leczenie odwykowe