Podstawa prawna

Uchwała Nr XXXVIII/488/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gostyń ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. pozycja 4242 z dnia 18 maja 2018 r.)

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek, który posiada niezbędne dane do jego rozpatrzenia przez Społeczną Komisję Mieszkaniową

 

Termin odpowiedzi

po zatwierdzeniu przez Burmistrza protokołu Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 

Jednostka odpowiedzialna

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu
ul. Nad Kanią 107
tel. +48 784 150 663

 

Tryb odwoławczy

Sprawy sporne rozstrzyga Burmistrz Gostynia po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 

Uwagi

  1. Załatwianie spraw najmu lokalu zaczyna się od złożenia wniosku o najem lokalu wraz z zaświadczeniem o uzyskanych dochodach z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Wyznacza się w danym roku dwa terminy wniosków o najem lokalu mieszkaniowego zasobu gminy:
    1. od 1 do 30 kwietnia
    2. od 1 do 31 października
  2. Wnioski zawierające nieprawdziwe, niekompletne dane, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia lub korekty, nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 785/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o najem lokalu stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy GostyńKlauzula informacyjna dotycząca danych osobowychZałączniki:

Wniosek o najem lokalu stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy Gostyń