Podstawa prawna

Art.6a ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym , art.6 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych , art.6 ust.2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym , art.21 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

 

Wymagane dokumenty

  1. Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania:
    • akt notarialny,
    • wypełniona informacja w sprawie podatku od nieruchomości lub/i podatku rolnego lub/i podatku leśnego,
  2. Korekta podatku:
    • wniosek o korektę,
    • informacja w sprawie podatku od nieruchomości lub/i podatku rolnego lub/i podatku leśnego.

 

Opłaty

Brak opłat

 

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Finansowy - Referat Dochodów
Ratusz, Rynek 2, pok. 1-2
Barbara Świstek, tel. +48 65 575 21 55

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych