Podatek od nieruchomości: [start] [koniec]

 Obowiązują stawki określone uchwałą nr XXI/257/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała nr XXII/299/16 z 24 listopada 2016 r.  zmieniająca uchwałę nr XXI/257/16  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:  

1. Od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2  powierzchni - 0,64 zł,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior  i zbiorników sztucznych - 2,45 zł od 1 ha powierzchni,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,21 zł,
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni. 

 

2. Od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni - 0,58 zł,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  od 1 m2 powierzchni - 19,83 zł,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni - 10,59 zł,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,61 zł,
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku        publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,73 zł.                                                               

 

3. Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3 - 7   ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Podatek rolny:

Obowiązuje stawka określona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (Monitor Polski z 2017, poz. 958)

1. Od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężna 2,5 q żyta tj. 131,23 zł

2. Od 1 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężna 5 q żyta, tj. 262,45 zł

 

Podatek leśny:

 Od 1 ha 43,3532 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (Monitor Polski z 2017, poz. 963)

 

Podatek od środków transportowych:

Obowiązują stawki określone uchwałą Nr XII/150/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Pełny tekst uchwały można pobrać TUTAJ

Wzory formularzy deklaracji i informacji określone uchwałą nr XII/151/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Pełny tekst uchwały można pobrać TUTAJ

 

Termin składania deklaracji:

 • na podatek od nieruchomości przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej do dnia 31 stycznia 2018 r.,
 • na podatek rolny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki,nieposiadające osobowości prawnej do dnia 15 stycznia 2018 r.,
 • na podatek leśny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki,nieposiadające osobowości prawnej do dnia 15 stycznia 2018 r.,
 • na podatek od środków transportowych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do dnia 15 lutego 2018 r.

Termin składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i  leśnego przez osoby fizyczne:

 • w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.


Załączniki:

UPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej