Podstawa prawna

Uchwała nr XXXVII/478/18  Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 marca 2018 r.

 

Wymagane dokumenty

 • wniosek o udzielenie dotacji
 • kopia decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na

  budowę dotyczących planowanej inwestycji,

 • kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości
 • oświadczenie Wnioskodawcy o okresie eksploatacji dotychczasowego źródła ciepła
 • w przypadku przedsiębiorców zaświadczenie o pomocy de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.

 

Opłaty

Opłata skarbowa – bez opłat

 

Termin odpowiedzi

do 30 dni

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
ul. Wrocławska 256, pok. 4
Donata Nawrocka, tel. +48 65 575 21 21

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

 

Uwagi

 • z wnioskodawcą zostanie podpisana umowa o udzieleniu dotacji,
 • wypłata należności zostanie dokonana na warunkach określonych umową, po zrealizowaniu inwestycji.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gostyń, w imieniu której działa Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się listownie pisząc na adres Administratora, e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 65 575 21 13.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w celu rozpatrzenia wniosku i otrzymania dotacji na realizację inwestycji polegającej na wymianie systemów ogrzewania. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy.
 5. Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wnioskowania
  o dotację na realizację inwestycji.
 7. Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Załączniki:

Wniosek o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na wymianie systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych