W ramach Wydziału Spraw Obywatelskich funkcjonują:

Referat Urzędu Stanu Cywilnego

 


 

Dorota Hołoga [start] [koniec]

Naczelnik Wydziału
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 16
Tel. +48 65 575 21 36
e-mail: dhologa@um.gostyn.pl

 

Anna Kurczewska

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 15
Tel. +48 65 575 21 34
e-mail: akurczewska@um.gostyn.pl

 

Ewa Giernaś

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 15
Tel. +48 65 575 21 34
e-mail: egiernas@um.gostyn.pl

 

Hanna Bartkowiak

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 15
Tel. +48 65 575 21 34
e-mail: hbartkowiak@um.gostyn.pl

 

Leszek Borowczyk

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego
Siedziba: ul. Wrocławska 256, piwnica
Tel. +48 65 575 21 40
e-mail: lborowczyk@um.gostyn.pl

 

Zenon Perczak

Stanowisko ds. obronnych
Siedziba: ul. Wrocławska 256, piwnica
Tel. +48 65 575 21 41
e-mail: zperczak@um.gostyn.pl

 

Maria Dziubałka

Stanowisko ds. działalności gospodarczej
Siedziba: ul. Wrocławska 256, po. nr 3
Tel. +48 65 575 21 66
e-mail: mdziubalka@um.gostyn.pl

 

Magdalena Kozyra

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Siedziba: Rynek 2, pok. nr 7
Tel. +48 65 575 21 62
e-mail: mkozyra@um.gostyn.pl

 

Halina Matyla

Stanowisko ds. wydawania aktów stanu cywilnego
Siedziba: Rynek 2, pok. nr 7
Tel. +48 65 575 21 61
e-mail: hmatyla@um.gostyn.pl

 

Kompetencje

Wydział Spraw Obywatelskich prowadzi sprawy z zakresu:

 1. dowodów osobistych,
 2. ewidencji ludności,
 3. stałego rejestru wyborców,
 4. wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich i referendów,
 5. zbiórek publicznych i zgromadzeń,
 6. rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny,
 7. sporządzania aktów stanu cywilnego wraz z ich bieżąca aktualizacją,
 8. wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń i decyzji administracyjnych w zakresie zdarzeń stanu cywilnego,
 9. zmiany lub ustalenia pisowni imion i nazwisk,
 10. ewidencji działalności gospodarczej,
 11. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 12. licencji na wykonywanie transportu drogowego,
 13. powszechnego obowiązku obrony,
 14. zarządzania kryzysowego,
 15. ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia, zdrowia i środowiska,
 16. obrony cywilnej,
 17. akcji kurierskiej i świadczeń na rzecz obrony kraju,
 18. systemu łączności, alarmowania i współdziałania uczestników działań ratowniczych.

Referat Urzędu Stanu Cywilnego prowadzi sprawy z zakresu:

 1. rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
 2. sporządzania aktów stanu cywilnego,
 3. sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń i decyzji,
 4. prowadzenia, przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
 5. przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń, zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 6. posiadania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach określonych w ustawie,
 7. wykonywania zadań wynikających z konkordatu.