Jerzy Wabiński [start] [koniec]

Naczelnik Wydziału
Siedziba: ul. Wrocławska 256
Tel. +48 65 5752168
e-mail: jwabinski@um.gostyn.pl

 

Krzysztof Mazurek

Stanowisko ds. oświaty i zdrowia
Siedziba: ul. Wrocławska 256
Tel. +48 65 5752169
e-mail: kmazurek@um.gostyn.pl

 

Katarzyna Gubańska

Stanowisko ds. społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Siedziba: ul. Wrocławska 256
Tel. +48 65 5752170
e-mail: kgubanska@um.gostyn.pl

 

Magdalena Rajewska

Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii
Siedziba: ul. Wrocławska 256
Tel. +48 65 5752131
e-mail: mrajewska@um.gostyn.pl

 

Kompetencje

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych prowadzi sprawy z zakresu:

 1. edukacji:
  1. inspirowania i wspierania nowych przedsięwzięć edukacyjnych we współpracy z dyrektorami szkół,
  2. nadzoru nad realizacją zadań Gminy w dziedzinie edukacji,
  3. przygotowywania analiz, propozycji i materiałów niezbędnych do: kształtowania sieci szkolnej, zakładania, przekształcania i likwidacji gminnych jednostek oświatowych, zatwierdzania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych, powierzenia stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk, oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
  4. zapewnienia dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
  5. prowadzenia rejestru niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli,,
  6. przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
  7. przeprowadzania postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
  8. występowanie o nadanie orderów i odznaczeń oraz nagród Kuratora Oświaty i Ministra dla dyrektorów placówek oświatowych,
  9. przyznawania nagród Burmistrza Gostynia dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze,
  10. udziału w programach zewnętrznych finansujących działalność bieżącą i inwestycyjną placówek oświatowych.
 2. spraw społecznych:
  1. podejmowania i wspierania inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym,
  2. współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami na rzecz promocji zdrowia i rodziny, wolontariatu i pożytku publicznego,
  3. obsługi administracyjnej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  4. przyjmowania i załatwiania wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu,
  5. opracowywania programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i koordynowaniu zadań wynikających z tych programów,
  6. prowadzenia działań wspomagających działalność instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  7. współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy, ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju kultury, sportu i turystyki,
  8. udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
  9. przyznawania stypendiów sportowych,
  10. przyznawania nagród stypendialnych Rady Miejskiej w Gostyniu,
  11. obsługi administracyjnej Gminnej Komisji Stypendialnej, Gminnej Rady Sportu, Komisji Opiniującej oraz Komisji Stypendialnej i Nagród,
 3. współpracy z Młodzieżową Radą Miejską,
 4. sprawowania nadzoru nad gminnymi jednostkami oświatowymi, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domem Dziennego Pobytu, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy, Muzeum oraz Gostyńskim Ośrodkiem Kultury „Hutnik”.