Jerzy Wabiński [start] [koniec]

Naczelnik Wydziału
Siedziba: ul. Wrocławska 256
Tel. +48 65 5752168
e-mail: jwabinski@um.gostyn.pl

 

Krzysztof Mazurek

Stanowisko ds. oświaty i zdrowia
Siedziba: ul. Wrocławska 256
Tel. +48 65 5752169
e-mail: kmazurek@um.gostyn.pl

 

Katarzyna Gubańska

Stanowisko ds. społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Siedziba: ul. Wrocławska 256
Tel. +48 65 5752170
e-mail: kgubanska@um.gostyn.pl

 

Magdalena Rajewska

Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii
Siedziba: ul. Wrocławska 256
Tel. +48 65 5752131
e-mail: mrajewska@um.gostyn.pl

 

Adam Waleński

Stanowisko ds. kontroli i zdrowia
Siedziba: ul. Rynek 2
Tel. +48 65 5752143
e-mail: awalenski@um.gostyn.pl

 

Kompetencje

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych prowadzi sprawy z zakresu:

 1. edukacji:
  1. inspirowania i wspierania nowych przedsięwzięć edukacyjnych we współpracy z dyrektorami szkół,
  2. nadzoru nad realizacją zadań Gminy w dziedzinie edukacji,
  3. przygotowywania analiz, propozycji i materiałów niezbędnych do: kształtowania sieci szkolnej, zakładania, przekształcania i likwidacji gminnych jednostek oświatowych, zatwierdzania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych, powierzenia stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk, oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
  4. zapewnienia dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
  5. prowadzenia rejestru niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli,,
  6. przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
  7. przeprowadzania postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
  8. występowanie o nadanie orderów i odznaczeń oraz nagród Kuratora Oświaty i Ministra dla dyrektorów placówek oświatowych,
  9. przyznawania nagród Burmistrza Gostynia dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze,
  10. udziału w programach zewnętrznych finansujących działalność bieżącą i inwestycyjną placówek oświatowych,
  11. przewozu dzieci i uczniów na zajęcia w placówkach oświatowych,
  12. dotowanie niepublicznych placówek oświatowych oraz form opieki nad dzieckiem do lat 3.
 2. spraw społecznych:
  1. podejmowania i wspierania inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym,
  2. współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami na rzecz promocji zdrowia i rodziny, wolontariatu i pożytku publicznego,
  3. obsługi administracyjnej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  4. przyjmowania i załatwiania wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu,
  5. opracowywania programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i koordynowaniu zadań wynikających z tych programów,
  6. prowadzenia działań wspomagających działalność instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  7. współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz promocji i rozwoju kultury, sportu, turystyki, zdrowia, pomocy społecznej i ochrony zabytków,
  8. ogłaszania i przeprowadzania konkursów ofert na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe,
  9. udzielania uczniom pomocy materialnej  o charakterze socjalnym,
  10. przyznawania stypendiów sportowych,
  11. przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i stypendiów socjalnych studentom,
  12. udzielania pomocy rodzinom wielodzietnym i niepełnosprawnym, między innymi poprzez Program „Przyjazny samorząd” i Kartę Dużej Rodziny,
  13. przygotowywania  i realizacji programów ochrony zdrowia,
  14. obsługi administracyjnej Gminnej Komisji Stypendialnej, Gminnej Rady Sportu, Komisji Opiniującej, Komisji Stypendialnej, Gminnej Rady Seniorów,  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 3. pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania z zakresu edukacji i spraw społecznych,
 4. wspierania jednostek pomocniczych w realizacji przedsięwzięć kulturalnych i sportowych,
 5. sprawowania nadzoru nad gminnymi jednostkami oświatowymi, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy, Domem Dziennego Pobytu, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy, Muzeum oraz Gostyńskim Ośrodkiem Kultury „Hutnik”,
 6. ogłaszania i przeprowadzania konkursów ofert na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe,
 7. udzielania uczniom pomocy materialnej  o charakterze socjalnym,
 8. przyznawania stypendiów sportowych,
 9. przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i stypendiów socjalnych studentom,
 10. udzielania pomocy rodzinom wielodzietnym i niepełnosprawnym, między innymi poprzez Program „Przyjazny samorząd” i Kartę Dużej Rodziny,
 11. przygotowywania  i realizacji programów ochrony zdrowia,
 12. obsługi administracyjnej Gminnej Komisji Stypendialnej, Gminnej Rady Sportu, Komisji Opiniującej, Komisji Stypendialnej, Gminnej Rady Seniorów,  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.