Barbara Wichtowska [start] [koniec]

Naczelnik Wydziału
Siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 9
tel. +48 65 5752165
e-mail: bwichtowska@um.gostyn.pl

 

Katarzyna Karolczak - Wujek

Stanowisko ds. kadrowych
siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 8
tel. +48 65 575 21 28
e-mail: kkarolczak@um.gostyn.pl

 

Marta Szymańska

Stanowisko ds. zamówień publicznych
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 8
Tel. +48 65 575 21 26
e-mail: mszymańska@um.gostyn.pl

 

Zbigniew Kostka

Stanowisko ds. informatyki
siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 13
tel. +48 65 575 21 32
e-mail: zkostka@um.gostyn.pl

 

Michał Krystkowiak

Stanowisko ds. informatyki
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 13
Tel. +48 65 575 21 32
e-mail: mkrystkowiak@um.gostyn.pl

 

Halina Klupa

Stanowisko ds. administracyjnych
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 9
tel. +48 65 575 21 27
e-mail: hklupa@um.gostyn.pl

 

Karol Kasperski

Stanowisko ds. obsługi interesantów
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 1
tel. +48 65 575 21 10
e-mail: kkasperski@um.gostyn.pl

 

Alina Wiatrowska

Stanowisko ds. archiwalno - administracyjnych
Siedziba: ul. Wrocławska 256,
tel. +48 65 575 21 67
e-mail: awiatrowska@um.gostyn.pl

 

Marta Ślęzak

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej
Siedziba: Rynek 2, pok. 5
Tel. +48 65 575 21 29
e-mail: mslezak@um.gostyn.pl

 

Barbara Ruta

Stanowisko ds. obsługi kancelarii i Rady Miejskiej
Siedziba: Rynek 2, pok. nr 10
tel. +48 65 575 21 49
e-mail: bruta@um.gostyn.pl

 

Ewa Dąbrowska - Gulcz

Stanowisko ds. administracyjnych
Siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 8
Tel. +48 65 575 21 26
e-mail: egulcz@um.gostyn.pl 

 

Martyna Podgórska

Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej
Siedziba: Rynek 2, pok. nr 10
tel. +48 65 575 21 49
e-mail: mpodgorska@um.gostyn.pl

 

Paweł Tarnowski

Woźny
Siedziba: Rynek 2

 

Kompetencje

Do Wydziału Organizacyjnego należą sprawy organizacji i funkcjonowania Urzędu oraz sprawy administracyjne i pracownicze, z zakresu:

 1. obsługi klienta:
  1. udzielania informacji o sposobie i trybie załatwianych spraw w Urzędzie, wydawania druków i wniosków oraz świadczenia pomocy przy ich wypełnianiu,
  2. poboru opłaty skarbowej,
  3. prowadzenia i udostępniania przepisów prawa miejscowego oraz przepisów prawnych wydawanych przez organy państwowe,
  4. współdziałania z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy oraz stowarzyszeniami, do których Gmina należy,
  5. prowadzenia rejestru korespondencji wchodzącej i wychodzącej z Urzędu,
  6. udzielania informacji publicznej,
  7. potwierdzania profili zaufanych,
  8. obsługi centrali telefonicznej;
 2. prowadzenia archiwum zakładowego:
  1. przyjmowania dokumentacji do zasobów archiwum zakładowego,
  2. współpracy i przekazywania dokumentacji do Archiwum Państwowego,
  3. brakowania akt,
  4. współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie dokumentacji archiwalnej,
  5. nadzoru i koordynacji zadań w zakresie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 3. obsługi Urzędu:
  1. współudziału w opracowywaniu projektów zmian regulujących organizację i funkcjonowanie urzędu,
  2. prowadzenia spraw kadrowych, świadczeń socjalnych pracowników Urzędu, organizowania szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
  3. obsługi informatycznej Urzędu w szczególności zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych oraz rozwoju oprogramowania użytkowego, wspomaganie użytkowników w rozwiązywaniu problemów z obsługą systemów informatycznych i sprzętu oraz analizowanie potrzeb w zakresie informatyki,
  4. koordynacji sprawozdawczości statystycznej Urzędu w formie elektronicznej,
  5. prowadzenia zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową Urzędu,
  6. zaopatrywania pracowników Urzędu w niezbędne wyposażenie, materiały, druki, czasopisma, pieczęcie, środki czystości i odzież roboczą,
  7. utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu,
  8. administrowania budynkiem ratusza,
  9. prowadzenia remontów bieżących w budynkach administracyjnych,
  10. prowadzenia ewidencji środków trwałych i nietrwałych,
  11. prowadzenia rejestru pełnomocnictw i upoważnień,
  12. nadzoru nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej,
  13. prowadzenia rejestru skarg, wniosków i petycji;
  14. zapewnienia bezpieczeństwa informacji,
  15. prowadzenia kancelarii Burmistrza, a w szczególności rejestrowania zarządzeń, projektów uchwał, przygotowywania informacji z działalności w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, a także prowadzenia rejestru poleceń wyjazdów służbowych,
  16. organizacji i obsługi techniczno-biurowej narad zwoływanych przez Burmistrza,
  17. organizacji i obsługi spotkań Burmistrza.
 4. zamówień publicznych:
  1. sprawowania nadzoru i kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  2. przygotowania szczegółowych procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  3. współudziału w przygotowaniu dokumentów związanych z uruchomieniem i przeprowadzeniem procesu zamówień publicznych,
  4. planowania i sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych.
 5. Biuro Rady Miejskiej prowadzi sprawy z zakresu:
  1. zapewnienia obsługi administracyjnej Rady, jej komisji;
  2. przygotowywania, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami, materiałów na posiedzenia Rady i komisji;
  3. podejmowania czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń komisji;
  4. sporządzania protokołów z sesji i posiedzeń komisji Rady;
  5. prowadzenia rejestru jednostek pomocniczych gminy;
  6. prowadzenia ewidencji radnych;
  7. współpracy z  jednostkami pomocniczymi Gminy;
  8. prowadzenia rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej komisji oraz jednostek pomocniczych Gminy;
  9. prowadzenia rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;
  10. współudziału w przygotowaniu i przeprowadzaniu wyborów ławników oraz organów jednostek pomocniczych Gminy;
  11. współpracy z Młodzieżową Radą Miejską.