Barbara Wichtowska [start] [koniec]

Naczelnik Wydziału
Siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 9
tel. +48 65 5752165
e-mail: bwichtowska@um.gostyn.pl

 

Maria Mikołajczak

Stanowisko ds. kadrowych
siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 8
tel. +48 65 575 21 28
e-mail: mmikolajczak@um.gostyn.pl

 

Joanna Czopik

Stanowisko ds. zamówień publicznych
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 8
Tel. +48 65 575 21 26
e-mail: jczopik@um.gostyn.pl

 

Zbigniew Kostka

Stanowisko ds. informatyki
siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 13
tel. +48 65 575 21 32
e-mail: zkostka@um.gostyn.pl

 

Michał Krystkowiak

Stanowisko ds. informatyki
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 13
Tel. +48 65 575 21 32
e-mail: mkrystkowiak@um.gostyn.pl

 

Halina Klupa

Stanowisko ds. administracyjnych
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 9
tel. +48 65 575 21 27
e-mail: hklupa@um.gostyn.pl

 

Barbara Ruta

Stanowisko ds. obsługi interesantów
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 1
tel. +48 65 575 21 10
e-mail: bruta@um.gostyn.pl

 

Karol Kasperski

Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 1
tel. +48 65 575 21 10
e-mail: kkasperski@um.gostyn.pl

 

Alina Wiatrowska

Stanowisko ds. archiwalno - administracyjnych
Siedziba: ul. Wrocławska 256,
tel. +48 65 575 21 67
e-mail: awiatrowska@um.gostyn.pl

 

Marta Nowicka

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej
Siedziba: Rynek 2, pok. 5
Tel. +48 65 575 21 29
e-mail: mnowicka@um.gostyn.pl

 

Katarzyna Karolczak - Wujek

Stanowisko ds. obsługi kancelarii i Rady Miejskiej
Siedziba: Rynek 2, pok. nr 10
tel. +48 65 575 21 49
e-mail: kkarolczak@um.gostyn.pl

 

Paweł Tarnowski

Woźny
Siedziba: Rynek 2

 

Kompetencje

Do Wydziału Organizacyjnego należą sprawy organizacji i funkcjonowania Urzędu oraz sprawy administracyjne i pracownicze, z zakresu:

1) obsługi klienta:

a) udzielania informacji o sposobie i trybie załatwianych spraw w Urzędzie, wydawania druków i wniosków oraz świadczenia pomocy przy ich wypełnianiu,

b) poboru opłaty skarbowej,

c) prowadzenia i udostępniania przepisów prawa miejscowego oraz przepisów prawnych wydawanych przez organy państwowe,

d) współdziałania z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy oraz stowarzyszeniami, do których Gmina należy,

e) prowadzenia rejestru korespondencji wchodzącej i wychodzącej z Urzędu,

f) udzielania informacji publicznej,

g) potwierdzania profili zaufanych,

h) obsługi centrali telefonicznej;

2) prowadzenia archiwum zakładowego:

a) przyjmowania dokumentacji do zasobów archiwum zakładowego,

b) współpracy i przekazywania dokumentacji do Archiwum Państwowego,

c) brakowania akt,

d) współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie dokumentacji archiwalnej,

e) nadzoru i koordynacji zadań w zakresie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

3) obsługi Urzędu:

a) współudziału w opracowywaniu projektów zmian regulujących organizację i funkcjonowanie urzędu,

b) prowadzenia spraw kadrowych, świadczeń socjalnych pracowników Urzędu, organizowania szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,

c) obsługi informatycznej Urzędu w szczególności zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych oraz rozwoju oprogramowania użytkowego, wspomaganie użytkowników w rozwiązywaniu problemów z obsługą systemów informatycznych i sprzętu oraz analizowanie potrzeb w zakresie informatyki,

d) koordynacji sprawozdawczości statystycznej Urzędu w formie elektronicznej,

e) prowadzenia zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową Urzędu,

f) zaopatrywania pracowników Urzędu w niezbędne wyposażenie, materiały, druki, czasopisma, pieczęcie, środki czystości i odzież roboczą,

g) utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu,

h) administrowania budynkiem ratusza,

i) prowadzenia remontów bieżących w budynkach administracyjnych,

j) prowadzenia ewidencji środków trwałych i nietrwałych,

k) prowadzenia rejestru pełnomocnictw i upoważnień,

l) nadzoru nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej,

m) prowadzenia rejestru skarg, wniosków i petycji;

n) zapewnienia bezpieczeństwa informacji,

o) prowadzenia kancelarii Burmistrza, a w szczególności rejestrowania zarządzeń, projektów uchwał, przygotowywania informacji z działalności w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, a także prowadzenia rejestru poleceń wyjazdów służbowych,

p) organizacji i obsługi techniczno-biurowej narad zwoływanych przez Burmistrza,

q) organizacji i obsługi spotkań Burmistrza.

4) zamówień publicznych:

a) sprawowania nadzoru i kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

b) przygotowania szczegółowych procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

c) współudziału w przygotowaniu dokumentów związanych z uruchomieniem i przeprowadzeniem procesu zamówień publicznych,

d) planowania i sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych.

5) Biuro Rady Miejskiej prowadzi sprawy z zakresu:

a) zapewnienia obsługi administracyjnej Rady, jej komisji;

b) przygotowywania, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami, materiałów na posiedzenia Rady i komisji;

c) podejmowania czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń komisji;

d) sporządzania protokołów z sesji i posiedzeń komisji Rady;

e) prowadzenia rejestru jednostek pomocniczych gminy;

f) prowadzenia ewidencji radnych;

g) współpracy z  jednostkami pomocniczymi Gminy;

h) prowadzenia rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej komisji oraz jednostek pomocniczych Gminy;

i) prowadzenia rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;

j) współudziału w przygotowaniu i przeprowadzaniu wyborów ławników oraz organów jednostek pomocniczych Gminy;

k) współpracy z Młodzieżową Radą Miejską.