Barbara Wichtowska [start] [koniec]

Naczelnik Wydziału
Siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 9
tel. +48 65 5752165
e-mail: bwichtowska@um.gostyn.pl

 

Maria Mikołajczak

Stanowisko ds. kadrowych
siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 8
tel. +48 65 575 21 28
e-mail: mmikolajczak@um.gostyn.pl

 

Joanna Czopik

Stanowisko ds. zamówień publicznych
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 8
Tel. +48 65 575 21 26
e-mail: jczopik@um.gostyn.pl

 

Zbigniew Kostka

Stanowisko ds. informatyki
siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 13
tel. +48 65 575 21 32
e-mail: zkostka@um.gostyn.pl

 

Michał Krystkowiak

Stanowisko ds. informatyki
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 13
Tel. +48 65 575 21 32
e-mail: mkrystkowiak@um.gostyn.pl

 

Halina Klupa

Stanowisko ds. administracyjnych
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 9
tel. +48 65 575 21 27
e-mail: hklupa@um.gostyn.pl

 

Barbara Ruta

Stanowisko ds. obsługi interesantów
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 1
tel. +48 65 575 21 10
e-mail: bruta@um.gostyn.pl

 

Karol Kasperski

Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 1
tel. +48 65 575 21 10
e-mail: kkasperski@um.gostyn.pl

 

Alina Wiatrowska

Stanowisko ds. archiwalno - administracyjnych
Siedziba: ul. Wrocławska 256,
tel. +48 65 575 21 67
e-mail: awiatrowska@um.gostyn.pl

 

Paweł Tarnowski

Woźny
Siedziba: Rynek 2

 

Kompetencje

Wydział Organizacyjny prowadzi sprawy z zakresu:

 1. obsługi klienta:
  1. udzielania informacji o sposobie i trybie załatwianych spraw w Urzędzie, wydawania druków i wniosków oraz świadczenia pomocy przy ich wypełnianiu,
  2. poboru opłaty skarbowej,
  3. prowadzenia i udostępniania przepisów prawa miejscowego oraz przepisów prawnych wydawanych przez organy państwowe,
  4. współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy oraz stowarzyszeniami, do których Gmina należy,
  5. prowadzenia rejestru korespondencji wchodzącej i wychodzącej z Urzędu,
  6. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
  7. obsługi centrali telefonicznej;
 2. prowadzenia archiwum zakładowego:
  1. przyjmowania dokumentacji do zasobów archiwum zakładowego,
  2. przekazywania dokumentacji do Archiwum Państwowego,
  3. brakowania akt,
  4. współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie dokumentacji archiwalnej,
  5. nadzoru i koordynacji zadań w zakresie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 3. obsługi Urzędu:
  1. współudziału w opracowywaniu projektów zmian regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu,
  2. prowadzenia spraw kadrowych, świadczeń socjalnych pracowników Urzędu i teczek akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
  3. organizowania szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
  4. obsługi informatycznej komórek organizacyjnych Urzędu,
  5. koordynacji sprawozdawczości statystycznej Urzędu, w formie elektronicznej,
  6. prowadzenia zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową Urzędu,
  7. zaopatrywania pracowników Urzędu w niezbędne wyposażenie, materiały, druki, czasopisma, pieczęcie, środki czystości i odzież roboczą,
  8. utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu,
  9. administrowania budynkiem ratusza,
  10. prowadzenia remontów bieżących w budynkach administracyjnych,
  11. prowadzenia ewidencji środków trwałych i nietrwałych,
  12. prowadzenia rejestru pełnomocnictw i upoważnień,
  13. nadzoru nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej,
  14. prowadzenia rejestru skarg, wniosków i petycji,
 4. zamówień publicznych:
  1. sprawowania nadzoru i kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  2. przygotowania szczegółowych procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  3. współudziału w przygotowaniu dokumentów związanych z uruchomieniem i przeprowadzeniem procesu zamówień publicznych,
  4. planowania i sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych.