[start] [koniec]

Monika Wozik

Naczelnik Wydziału
Siedziba: Rynek 2, pok. nr 14
Tel. +48 65 575 21 71
e-mail: mwozik@um.gostyn.pl

 

Maciej J. Kretkowski

Z-ca Naczelnika Wydziału
Siedziba: Rynek 2, pok. nr 15
Tel. +48 65 575 21 25
e-mail: mjkretkowski@um.gostyn.pl

 

Ewa Dąbrowska- Gulcz

Stanowisko ds. komunikacji społecznej i promocji
Siedziba: Rynek 2, pok. nr 15
Tel. +48 65 575 21 45
e-mail: egulcz@um.gostyn.pl

 

Beata Kierps

Stanowisko ds. komunikacji społecznej i promocji
Siedziba: Rynek 2, pok. nr 15
tel. +48 65 575 21 33
e-mail: bkierps@um.gostyn.pl

 

Kompetencje

Do Wydziału Komunikacji Społecznej należą sprawy z zakresu komunikacji społecznej, promocji i kontaktów zagranicznych.

Wydział prowadzi sprawy z zakresu:

1) komunikacji społecznej poprzez:

a) przygotowanie i realizację zasad polityki informacyjnej Urzędu,

b) współpracę z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania informacji dotyczących ich działalności,

c) przygotowywanie i dystrybucję serwisów informacyjnych oraz informacji prasowych na temat bieżącej pracy samorządu, urzędu oraz – na podstawie informacji przekazywanych z zakładów i jednostek budżetowych – o ich pracy i działalności,

d) współpracę z redakcjami mediów (lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych),

e) monitoring publikacji medialnych dotyczących Urzędu i Gminy,

f) archiwizowanie informacji medialnych,

g) koordynację autoryzacji wywiadów i wypowiedzi pracowników Urzędu, a także odpowiedzi, sprostowań i wyjaśnień dotyczących publikacji prasowych związanych z działalnością Urzędu,

h) przygotowywanie konferencji prasowych,

i) przygotowywanie i realizację kampanii informacyjnych,

j) administrację witrynami internetowymi www.gostyn.pl, gostyn.pl/lajt, www.organizacje.gostyn.pl,

k) koordynację działań przygotowawczych oraz nadzór nad procesem wydawniczym publikacji wydawanych przez Urząd Miejski („Gostyńskie Wieści z Ratusza”, informatory, foldery, ulotki, filmy),

l) koordynację działań redakcyjnych i wydawniczych związanych z realizacją gminnych programów telewizyjnych.

2) promocji i rozwoju gospodarczego, a w szczególności poprzez:

a) inicjowanie i koordynację przygotowywania do realizacji zadań z zakresu promocji gospodarczej, wynikających z dokumentów strategicznych,

b) realizację zadań z zakresu promocji gospodarczej,

c) opracowywanie kampanii informacyjnych dla przedsięwzięć promocyjnych i marketingowych gminy – w szczególności w sferze gospodarczej,

d) przygotowywanie materiałów i prezentacji związanych z promocją gospodarczą,

e) przygotowywanie i współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi, jednostkami organizacyjnymi Gminy i innymi partnerami w zakresie organizacji istotnych dla promocji Gminy imprez, uroczystości i debat,

f) zaopatrzenie w materiały promocyjne: wybór wykonawców, opracowywanie wzorów, zakupy,

g) współpracę z instytucjami rynku pracy,

h) współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami okołobiznesowymi w zakresie aktywizacji gospodarczej Gminy,

i) realizację zadań z zakresu promocji wewnętrznej i zewnętrznej,

j) inicjowanie i koordynację przygotowywania do realizacji zadań z zakresu promocji zewnętrznej i wewnętrznej, wynikających z dokumentów strategicznych,

3) kontaktów zagranicznych poprzez:

a) opracowywanie i realizację programów współpracy zagranicznej,

b) aktywizowanie lokalnych środowisk na rzecz współpracy z zagranicznymi partnerami Gminy Gostyń i koordynowanie realizacji tych projektów,

c) prowadzenie działań proeuropejskich przy współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi,

d) przygotowywanie wizyt delegacji zagranicznych,

e) przygotowywanie wyjazdów delegacji władz samorządowych za granicę oraz koordynacja wyjazdów zagranicznych z udziałem przedstawicieli władz samorządowych.