W ramach Wydziału Komunikacji Społecznej funkcjonują: [start] [koniec]

Biuro Komunikacji Społecznej

Biuro Rady Miejskiej

Kancelaria


 

Monika Wozik

Naczelnik Wydziału
Siedziba: Rynek 2, pok. nr 14
Tel. +48 65 575 21 71
e-mail: mwozik@um.gostyn.pl

 

Maciej J. Kretkowski

Z-ca Naczelnika Wydziału
Siedziba: Rynek 2, pok. nr 15
Tel. +48 65 575 21 25
e-mail: mjkretkowski@um.gostyn.pl

 

Ewa Dąbrowska- Gulcz

Stanowisko ds. komunikacji społecznej i promocji
Siedziba: Rynek 2, pok. nr 15
Tel. +48 65 575 21 45
e-mail: egulcz@um.gostyn.pl

 

Beata Kierps

Stanowisko ds. komunikacji społecznej i promocji
Siedziba: Rynek 2, pok. nr 15
tel. +48 65 575 21 33
e-mail: bkierps@um.gostyn.pl

 

Marta Nowicka

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej
Siedziba: Rynek 2, pok. 5
Tel. +48 65 575 21 29
e-mail: mnowicka@um.gostyn.pl

 

Katarzyna Karolczak - Wujek

Stanowisko ds. obsługi kancelarii i Rady Miejskiej
Siedziba: Rynek 2, pok. nr 10
tel. +48 65 575 21 49
e-mail: kkarolczak@um.gostyn.pl

 

Kompetencje

Biuro Komunikacji Społecznej prowadzi sprawy z zakresu:

 1. komunikacji społecznej poprzez:
  1. przygotowanie i realizację zasad polityki informacyjnej Urzędu,
  1. współpracę z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania informacji dotyczących ich działalności,
  2. przygotowywanie i dystrybucję serwisów informacyjnych oraz informacji prasowych na temat bieżącej pracy samorządu, urzędu oraz – na podstawie informacji przekazywanych z zakładów i jednostek budżetowych – o ich pracy i działalności,
  3. współpracę z redakcjami mediów (lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych),
  4. monitoring publikacji medialnych dotyczących Urzędu i Gminy,
  5. archiwizowanie informacji medialnych,
  6. koordynację autoryzacji wywiadów i wypowiedzi pracowników Urzędu, a także odpowiedzi, sprostowań i wyjaśnień dotyczących publikacji prasowych związanych z działalnością Urzędu,
  7. przygotowywanie konferencji prasowych,
  8. przygotowywanie i realizację kampanii informacyjnych,
  9. administrację witrynami internetowymi www.gostyn.pl, gostyn.pl/lajt, www.organizacje.gostyn.pl,
  10. koordynację działań przygotowawczych oraz nadzór nad procesem wydawniczym publikacji wydawanych przez Urząd Miejski („Gostyńskie Wieści z Ratusza”, informatory, foldery, ulotki, filmy),
  11. koordynację działań redakcyjnych i wydawniczych związanych z realizacją gminnych programów telewizyjnych.
 2. promocji i rozwoju gospodarczego, a w szczególności poprzez:
  1. inicjowanie i koordynację przygotowywania do realizacji zadań z zakresu promocji gospodarczej, wynikających z dokumentów strategicznych,
  2. realizację zadań z zakresu promocji gospodarczej,
  3. opracowywanie kampanii informacyjnych dla przedsięwzięć promocyjnych i marketingowych gminy – w szczególności w sferze gospodarczej,
  4. przygotowywanie materiałów i prezentacji związanych z promocją gospodarczą,
  5. przygotowywanie i współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi, jednostkami organizacyjnymi Gminy i innymi partnerami w zakresie organizacji istotnych dla promocji Gminy imprez, uroczystości i debat,
  6. zaopatrzenie w materiały promocyjne: wybór wykonawców, opracowywanie wzorów, zakupy,
  7. współpracę z instytucjami rynku pracy,
  8. współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami okołobiznesowymi w zakresie aktywizacji gospodarczej Gminy,
  9. realizację zadań z zakresu promocji wewnętrznej i zewnętrznej,
  10. inicjowanie i koordynację przygotowywania do realizacji zadań z zakresu promocji zewnętrznej i wewnętrznej, wynikających z dokumentów strategicznych,
 3. kontaktów zagranicznych poprzez:
  1. opracowywanie i realizację programów współpracy zagranicznej,
  2. aktywizowanie lokalnych środowisk na rzecz współpracy z zagranicznymi partnerami Gminy Gostyń i koordynowanie realizacji tych projektów,
  3. prowadzenie działań proeuropejskich przy współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
  4. przygotowywanie wizyt delegacji zagranicznych,
  5. przygotowywanie wyjazdów delegacji władz samorządowych za granicę oraz koordynacja wyjazdów zagranicznych z udziałem przedstawicieli władz samorządowych,
  1. zapewnienia obsługi administracyjnej Rady, jej komisji;
  2. przygotowywania, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami, materiałów na posiedzenia Rady i komisji;
  3. podejmowania czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń komisji;
  4. sporządzania protokołów z sesji i posiedzeń komisji Rady;
  5. prowadzenia rejestru jednostek pomocniczych gminy;
  6. prowadzenia ewidencji radnych;
  7. współpracy z jednostkami pomocniczymi Gminy;
  8. prowadzenia rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej komisji oraz jednostek pomocniczych Gminy;
  9. prowadzenia rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;
  10. współudziału w przygotowaniu i przeprowadzaniu wyborów ławników oraz organów jednostek pomocniczych Gminy;
  11. współpracy z Młodzieżową Radą Miejską.

Biuro Rady Miejskiej prowadzi sprawy z zakresu:

 1. zapewnienia obsługi administracyjnej Rady, jej komisji;
 2. przygotowywania, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami, materiałów na posiedzenia Rady i komisji;
 3. podejmowania czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń komisji;
 4. sporządzania protokołów z sesji i posiedzeń komisji Rady;
 5. prowadzenia rejestru jednostek pomocniczych gminy;
 6. prowadzenia ewidencji radnych;
 7. współpracy z jednostkami pomocniczymi Gminy;
 8. prowadzenia rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej komisji oraz jednostek pomocniczych Gminy;
 9. prowadzenia rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;
 10. współudziału w przygotowaniu i przeprowadzaniu wyborów ławników oraz organów jednostek pomocniczych Gminy;
 11. współpracy z Młodzieżową Radą Miejską.

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:

 1. kancelarii Burmistrza, a w szczególności rejestrowania zarządzeń, projektów uchwał,
 2. przygotowywania informacji z działalności w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, a także prowadzenia rejestru poleceń wyjazdów służbowych,
 3. organizacji i obsługi techniczno-biurowej narad zwoływanych przez Burmistrza,
 4. organizacji i obsługi spotkań Burmistrza.