Marzena Paluszkiewicz [start] [koniec]

Naczelnik Wydziału
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 17
Tel. +48 65 575 21 39
e-mail: mpaluszkiewicz@um.gostyn.pl

 

Ilona Petrow

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 17
Tel. +48 65 575 21 37
e-mail: ipetrow@um.gostyn.pl

 

Paweł Grzempowski

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 17
Tel. +48 65 575 21 38
e-mail: pgrzempowski@um.gostyn.pl

 

Bogusław Pakuła

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 17
Tel. +48 65 575 21 38
e-mail: bpakula@um.gostyn.pl

 

Wydział Gospodarki Komunalnej prowadzi sprawy z zakresu:

1) tworzenia i utrzymania terenów zielonych;

2) utrzymania porządku i czystości;

3) utrzymania urządzeń komunalnych w tym: schronisk dla zwierząt, szaletów miejskich, wysypisk, cieków i zbiorników wodnych oraz placów zabaw i wiat przystankowych;

4) organizowania transportu zbiorowego;

5) polityki mieszkaniowej Gminy poprzez:

a) współpracę w przygotowaniu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, ustalanie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

b) przyjmowanie wniosków w sprawie najmu lokalu mieszkalnego, socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego,

c) współpracę ze Społeczną Komisją Mieszkaniową,

d) przekazywanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego,

e) współudział w przygotowaniu założeń polityki czynszowej;

6) nadzorowania sytemu monitorowania miasta;

7) bieżącego utrzymania i administrowania siecią kanalizacji deszczowej;

9) prowadzenia spraw związanych z oświetleniem ulicznym;

10) gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy;

11) organizacji i nadzoru nad zimowym utrzymaniem gminnych dróg, chodników i placów;

12) prowadzenia spraw związanych z gospodarką odpadami;

13) prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych;

14) rolnictwa:

a) obsługi sołectw w zakresie bieżącej działalności oraz funduszu sołeckiego,

b) zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych,

c) leśnictwa i łowiectwa,

d) ochrony gruntów rolnych, leśnych, w tym: rolniczego wykorzystania gruntów, rekultywacji nieużytków,

e) współpracy z organizacjami rolniczymi i wspierającymi rolnictwo;

16) nadzoru nad Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu.