Mariusz Konieczny [start] [koniec]

Naczelnik Wydziału
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 18
Tel. +48 65 575 21 39
e-mail: mkonieczny@um.gostyn.pl

 

Tomasz Juskowiak

Stanowisko ds. rolnictwa
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 14
Tel. +48 65 575 21 13
e-mail: tjuskowiak@um.gostyn.pl

 

Ilona Łuczak

Stanowisko ds. lokalowych
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 17
Tel. +48 65 575 21 37
e-mail: iluczak@um.gostyn.pl

 

Przemysław Przybył

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 17
Tel. +48 65 575 21 37
e-mail: pprzybyl@um.gostyn.pl

 

Paweł Grzempowski

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 17
Tel. +48 65 575 21 38
e-mail: pgrzempowski@um.gostyn.pl

 

Bogusław Pakuła

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 14
Tel. +48 65 575 21 13
e-mail: bpakula@um.gostyn.pl

 

Kompetecje

Wydział Gospodarki Komunalnej prowadzi sprawy z zakresu:

 1. tworzenia i utrzymania terenów zielonych;
 2. utrzymania porządku i czystości;
 3. utrzymania urządzeń komunalnych w tym: schronisk dla zwierząt, szaletów miejskich, wysypisk, cieków i zbiorników wodnych oraz placów zabaw i wiat przystankowych;
 4. organizowania transportu zbiorowego;
 5. polityki mieszkaniowej Gminy poprzez:
  1. współpracę w przygotowaniu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, ustalanie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  2. przyjmowanie wniosków w sprawie najmu lokalu mieszkalnego, socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego,
  3. współpracę ze Społeczną Komisją Mieszkaniową,
  4. przekazywanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego,
  5. współudział w przygotowaniu założeń polityki czynszowej;
 6. nadzorowania sytemu monitorowania miasta;
 7. zarządzania gminnymi drogami, ulicami i placami, a w szczególności: prowadzenia ewidencji dróg i ulic, przygotowywania propozycji dotyczących zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii, utrzymania i ochrony dróg i ulic, określania szczególnego korzystania z dróg, wydawania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego;
 8. bieżącego utrzymania i administrowania siecią kanalizacji deszczowej;
 9. prowadzenia spraw związanych z oświetleniem ulicznym;
 10. gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy;
 11. organizacji i nadzoru nad zimowym utrzymaniem gminnych dróg, chodników i placów;
 12. prowadzenia spraw związanych z gospodarką odpadami;
 13. prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych;
 14. utrzymania niepublicznych dróg gminnych;
 15. rolnictwa:
  1. obsługi sołectw w zakresie bieżącej działalności oraz funduszu sołeckiego,
  2. zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych,
  3. leśnictwa i łowiectwa,
  4. ochrony gruntów rolnych, leśnych, w tym: rolniczego wykorzystania gruntów, rekultywacji nieużytków,
  5. współpracy z organizacjami rolniczymi i wspierającymi rolnictwo,
 16. nadzoru nad Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu;