Kontakt

Hanna Marcinkowska

Skarbnik Gminy, Naczelnik Wydziału Finansowego
siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 60
e-mail: hmarcinkowska@um.gostyn.pl

Róża Jakuszak

Główna Księgowa Urzędu
siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 57
e-mail: rjakuszak@um.gostyn.pl

Małgorzata Łoniewska

Kierownik Referatu Dochodów
siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 59
e-mail: mloniewska@um.gostyn.pl

Ewa Wiatrowska

Stanowisko ds. płacowych
siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 56
e-mail: ewiatrowska@um.gostyn.pl

Maria Tuchołka

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej
siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 56
e-mail: mtucholka@um.gostyn.pl

Bogna Busz

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 52
e-mail: bbusz@um.gostyn.pl

Marcin Frydryszak

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 53
e-mail: mfrydryszak@um.gostyn.pl

Barbara Świstek

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 55
e-mail: bswistek@um.gostyn.pl

Dariusz Marcinkowski

Stanowisko ds.księgowości podatkowej
siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 54
e-mail: dmarcinkowski@um.gostyn.pl

Marian Markowski

Stanowisko ds. planowania i analiz
Siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 60
e-mail: mmarkowski@um.gostyn.pl

Małgorzata Kwiecińska

Stanowisko ds. informacji i rozliczeń
siedziba: Rynek 2,
tel. +48 65 575 21 54
e-mail: mkwiecinska@um.gostyn.pl

Jolanta Wiśniewska

Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych
siedziba: Rynek 2,
tel. +48 65 575 21 58
e-mail: jwisniewska@um.gostyn.pl

Agnieszka Klupczyńska

Stanowisko ds. księgowości budżetowej
siedziba: Rynek 2,
tel. +48 65 575 21 76
e-mail: aklupczynska@um.gostyn.pl

Kompetencje

Wydział Finansowy prowadzi sprawy z zakresu:

 1. planowania i księgowości budżetowej:
  1. przygotowywania materiałów, analiz niezbędnych do uchwalania budżetu Gminy,
  2. przygotowywania projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawie budżetu i jego zmian,
  3. analizowania wykorzystania budżetu, celem zwiększenia jego efektywności,
  4. zapewniania obsługi finansowo-księgowej Urzędu,
  5. uruchamiania środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
  6. realizacji obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
  7. ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) w Urzędzie Miejskim w Gostyniu oraz w Gminie Gostyń,
  8. prowadzenia ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia będącego na stanie Urzędu,
  9. przygotowania sprawozdań finansowych,
  10. prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  11. nadzoru nad rozliczeniem wykorzystania środków zewnętrznych,
  12. współpracy w przygotowywaniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmian,
  13. przygotowywania projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w zakresie gospodarki finansowej,
  14. sprawdzania zgodności z uchwałą budżetową planów finansowych wydziałów i jednostek organizacyjnych Gminy,
  15. sprawowania kontroli i nadzoru wykonania planu finansowego wydziałów oraz jednostek organizacyjnych Gminy,
  16. rozliczania wydatków niewygasających,
  17. sporządzania harmonogramów dochodów i wydatków budżetu,
  18. sprawdzania pod względem formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzanie do wypłaty dowodów księgowych,
  19. sporządzania listy płac oraz rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne,
  20. dokonywania umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  21. rozliczania inwentaryzacji,
  22. wydawania zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia,
  23. nadzorowania przestrzegania dyscypliny budżetowej.