telefon dyżurny Straży Miejskiej poza godzinami pracy 507 154 706

 

Rafał Pędziwiatr [start] [koniec]

Komendant Straży Miejskiej
siedziba: Fabryczna 1
Tel. +48 65 5752163

 

Michał Lempaszak

Strażnik Straży Miejskiej
siedziba: Fabryczna 1
Tel. +48 65 5752164

 

Mateusz Kuberka

Strażnik Straży Miejskiej
siedziba: Fabryczna 1
Tel. +48 65 5752164

 

Damian Koprowski

Strażnik Straży Miejskiej
siedziba: Fabryczna 1
Tel. +48 65 5752164

 

Natalia Organistka

Strażnik Straży Miejskiej
siedziba: Fabryczna 1
Tel. +48 65 5752164

Rafał Pawłowski

Strażnik Straży Miejskiej
siedziba: Fabryczna 1
Tel. +48 65 5752164

Andrzej Maćkowiak

Strażnik Straży Miejskiej
siedziba: Fabryczna 1
Tel. +48 65 5752164

 

Kompetencje

Komenda Straży Miejskiej wykonuje zadania w zakresie:

  1. ochrony, bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  2. współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych;
  3. zabezpieczenia miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń do momentu przybycia właściwych służb;
  4. współdziałania z organizatorami i innymi służbami w zakresie ochrony porządku publicznego;
  5. doprowadzania osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania w okolicznościach zagrożenia;
  6. informowania społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń;
  7. konwojowania dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych, dla potrzeb Gminy;
  8. czuwania nad porządkiem i sprawowanie kontroli ruchu drogowego w zakresie określonym  w przepisach o ruchu drogowym;
  9. kontrolowania realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy i regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.