Na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) – organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się na pisemny wniosek. Bez pisemnego wniosku udostępnia się:

  1. informację niewymagającą wyszukiwania;
  2. informacje na okoliczność wystąpienia klęski żywiołowej.

Od podmiotu żądającego informacji o środowisku i jego ochronie nie wymaga się wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Organ administracji udostępnia informację o środowisku i jego ochronie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.
Dokumenty, o których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach, udostępnia się w dniu złożenia wniosku. Organy administracji obowiązane są do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informację o środowisku w formie elektronicznej.
Wykaz prowadzony przez Urząd Miejski w Gostyniu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:

www.ekokarty.pl/wykaz/umgostyn

OPŁATY:

  1. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
  2. Za wyszukanie informacji, a także za przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.
  3. Opłat tych nie pobiera się, jeżeli wniosek został złożony przez organ administracji.
  4. Szczegółowe stawki opłat określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw środowiska.