Podstawa prawna

art. 24, 25, 26 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zmianami).

 

Wymagane dokumenty

Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo ( aczkolwiek niekoniecznie ) dokumenty potwierdzające problem alkoholowy u zgłaszanej osoby, jako załączniki do wniosku.

 

Opłaty

Bez opłat

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Rynek 2, pok. 12
Magdalena Rajewska, tel. +48 65 575 21 31

 

Tryb odwoławczy

Nie ma trybu odwoławczego.

 

Uwagi

Wnioski rozpatruje zespół ds. rozmów motywacyjno - interwencyjnych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gostyniu. Posiedzenia Komisji odbywają się dwa razy w miesiącu.Rozpoznanie sprawy poprzedzone jest wywiadami środowiskowymi ze strony MGOPS lub/i KPP. Informacje o toku sprawy można otrzymać osobiście w Biurze Pełnomocnika

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gostyń, w imieniu której działa Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń.
  2. Wyznaczonym inspektorem ochrony danych jest Ewa Dąbrowska-Gulcz, z którą można kontaktować się listownie pisząc na adres Administratora, e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 65 575 21 13.
  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z prawem na podstawie wskazanych wyżej przepisów. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy.
  5. Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego ze złożonego wniosku.
  7. Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Załączniki:

Wzór wniosku o leczenie odwykowe