Sprawa

Leczenie odwykowe

Podstawa prawna

art. 24, 25, 26 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 70 poz. 473 ze zmianami).

Wymagane dokumenty

 

Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo ( aczkolwiek niekoniecznie ) dokumenty potwierdzające problem alkoholowy u zgłaszanej osoby, jako załączniki do wniosku.

Opłaty

Bez opłat

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
ul. Wrocławska 256, pok. 12
Magdalena Rajewska, tel. +48 65 5752131

Tryb odwoławczy

Nie ma trybu odwoławczego.

Uwagi

 

Wnioski rozpatruje zespół ds. rozmów motywacyjno - interwencyjnych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gostyniu. Posiedzenia Komisji odbywają się dwa razy w miesiącu.Rozpoznanie sprawy poprzedzone jest wywiadami środowiskowymi ze strony M-G OPS lub/i KPP. Informacje o toku sprawy można otrzymać osobiście w Biurze Pełnomocnika