Sprawa

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Podstawa prawna

art. 83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zmianami).

Wymagane dokumenty

 

  • wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
  • zgoda właściciela (w przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem)
  • dokument potwierdzający prawo własności – do wglądu
  • rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości

Opłaty

zwolnione z opłaty skarbowej

Termin odpowiedzi

do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rozwoju i Inwestycji
ul. Wrocławska 256, pok. 4
Donata Nawrocka, tel. +48 65 5752121

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu bądź w wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Odbiór zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów może nastąpić w jednej z dwóch form:

  • osobiście przez wnioskodawcę,
  • za pośrednictwem poczty.