Podstawa prawna

Uchwała Nr XXXVIII/488/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gostyń ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. pozycja 4242 z dnia 18 maja 2018 r.)

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek, który posiada niezbędne dane do jego rozpatrzenia przez Społeczną Komisję Mieszkaniową

 

Termin odpowiedzi

po zatwierdzeniu przez Burmistrza protokołu Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Wrocławska 256, pok. 17
Ilona Grzempowska, tel. +48 65 575 21 37

 

Tryb odwoławczy

Sprawy sporne rozstrzyga Burmistrz Gostynia po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 

Uwagi

 1. Załatwianie spraw najmu lokalu zaczyna się od złożenia wniosku o najem lokalu wraz z zaświadczeniem o uzyskanych dochodach z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Wyznacza się w danym roku dwa terminy wniosków o najem lokalu mieszkaniowego zasobu gminy:
  1. od 1 do 30 kwietnia
  2. od 1 do 31 października
 2. Wnioski zawierające nieprawdziwe, niekompletne dane, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia lub korekty, nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 785/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o najem lokalu stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy GostyńKlauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gostyń, w imieniu której działa Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń.
 2. Wyznaczonym inspektorem ochrony danych jest Ewa Dąbrowska-Gulcz, z którą można kontaktować się listownie pisząc na adres Administratora, e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 65 575 21 13.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z prawem na podstawie wskazanych wyżej przepisów. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy.
 5. Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego ze złożonego wniosku.
 7. Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 Załączniki:

Wniosek o najem lokalu stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy Gostyń