Sprawa

Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego

Podstawa prawna

 

Uchwała Nr XXVIII/436/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gostyń ( Dz. Urz.Woj.Wlkp. z 2013 r. pozycja 4404 z dnia 10 lipca 2013 r.)

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek, który posiada niezbędne dane do jego rozpatrzenia przez Społeczną Komisję Mieszkaniową

Termin odpowiedzi

po zatwierdzeniu przez Burmistrza protokołu Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Wrocławska 256, pok. 17
Krystyna Tyrakowska, tel. +48 65 5752137

Tryb odwoławczy

Sprawy sporne rozstrzyga Burmistrz Gostynia po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Uwagi

  1. Kompletne wnioski o najem lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego wydawane i przyjmowane są raz do roku w terminie od 1 października do 30 października w Urzędzie Miejskim w Gostyniu - Wydział Gospodarki Komunalnej
  2. Wnioski zawierające nieprawdziwe, niekompletne dane, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia lub korekty, nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Podstawa prawna:

 

Zarządzenie Nr 618/2013Burmistrza Gostyniaz dnia 18 września 2013 r. w sprawie: trybu składania wniosku o najem lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego oraz miejsce jego złożenia