Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty

 • Dowód osobisty albo paszport.
 • Wypełniony odpowiedni formularz meldunkowy
 • W przypadku zgłoszenia meldunkowego przez pełnomocnika dodatkowo pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania oraz dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

 

Opłaty

Zgłoszenia meldunkowe nie podlegają opłacie.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa do dokonania zgłoszenia meldunkowego. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Wrocławska 256, pok. 15
Ewa Giernaś, tel. +48 65 5752135
Marta Ślęzak, Hanna Bartkowiak, tel. +48 065 5752134

 

Uwagi

 • Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące jest zobowiązana wymeldować się.
 • Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych czynności meldunkowych dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) – wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania.
 • Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać także w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy ePUAP. Do tego konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego na Platformie ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.


Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gostyń, w imieniu której działa Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń.
 2. Wyznaczonym inspektorem ochrony danych jest Ewa Dąbrowska-Gulcz, z którą można kontaktować się listownie pisząc na adres Administratora, e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 65 575 21 13.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z prawem na podstawie wskazanych wyżej przepisów. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy.
 5. Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego ze złożonego wniosku.
 7. Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Załączniki:

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Pełnomocnictwo