Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty

  • Dowód osobisty albo paszport.
  • Wypełniony odpowiedni formularz meldunkowy
  • W przypadku zgłoszenia meldunkowego przez pełnomocnika dodatkowo pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania oraz dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

 

Opłaty

Zgłoszenia meldunkowe nie podlegają opłacie.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa do dokonania zgłoszenia meldunkowego. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Wrocławska 256, pok. 15
Ewa Giernaś, tel. +48 65 5752135
Anna Kurczewska, Hanna Bartkowiak, tel. +48 065 5752134

 

Uwagi

  • Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące jest zobowiązana wymeldować się.
  • Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
  • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych czynności meldunkowych dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
  • W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) – wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania.


Załączniki:

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego