Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r., poz. 332 ze. zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r., poz. 31)

 

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy osobiście;
 • załączniki:
  • 1 kolorowa fotografia, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku , o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
  • dokument (oryginał do wglądu) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą,
  • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy (do wglądu).

 

Opłaty

Brak opłat

 

Termin odpowiedzi

Nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Wrocławska 256, pok. 15
Barbara Ruta, tel. +48 65 5752135
Marta Ślęzak, Hanna Bartkowiak, tel. +48 65 5752134

 

Tryb odwoławczy

Nadzór nad działalnością gmin w zakresie realizacji obowiązków związanych z wydawaniem dowodów osobistych sprawuje wojewoda.

 

Uwagi

Wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego składa:

 • osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba, której do ukończenia 18. roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
 • rodzic/opiekun prawny dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest wyrokiem sądu,
 • kurator dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu.

Osoba, dla której ma być wydany dowód osobisty (z wyjątkiem dzieci do lat 5) musi być obecna przy składaniu wniosku.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą sie pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

Dowód odbiera:

 • wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu),
 • rodzic/opiekun prawny dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej,
 • osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, rodzic albo kurator tej osoby,
 • pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną nie dającą się pokonać przeszkodę.


Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat, a wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego składa się:

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 • niezwłocznie w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego albo zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego, w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

Dowody osobiste wydane przed 1 marca 2015 r. zachowują ważność przez okres w nich określony, pod warunkiem że nie zachodzą ww. przesłanki do ich wymiany.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać ważny dowód osobisty.

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza osobiście posiadacz dowodu, a w przypadku osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych – rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia. Czynności tej dokonuje się w siedzibie dowolnej gminy lub dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorami są:

a) Burmistrz Gostynia mający siedzibę w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń – w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający;

b) Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa – odpowiada za nadawanie numeru PESEL oraz utrzymanie i rozwój rejestru;

c) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie, ul Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawi oraz personalizację dowodów osobistych.

2. Administratorzy wyznaczyli inspektorów ochrony danych, z którymi można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

a) Administrator – Burmistrz Gostynia miasta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres administratora, poprzez e-mail iod@um.gostyn.pl, telefonicznie 655752113.

b) Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

c) Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisem szczególnym ustawy z dna 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych w celu:

a) wydania dowodu osobistego.

b) unieważnienia dowodu osobistego z powodu:

- zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

- zmiany danych zawartych w dowodzie,

- upływu terminu ważności dowodu,

- utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

c) uzyskania przez zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

4. W celu sporządzenia dowodu osobistego dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

5. Dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

6. Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

7. Przysługuje prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

- organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,
- ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.

9. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.


Załączniki: