Podstawa prawna

art. 44 i 45 oraz 130 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
  2. do wglądu - dokument tożsamości.

 

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za odpis skrócony - 22 zł
  • za odpis zupełny - 33 zł

 

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie w przypadku ksiąg przechowywanych w USC w Gostyniu. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wniosek przekazywany jest do właściwego kierownika USC w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia wniosku. Kierownik, któremu przekazano wniosek, sporządza odpis w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Ratusz, Rynek 2, pok. 4
Halina Matyla, tel. +48 65 575 21 61
Magdalena Kozyra, tel. +48 065 575 21 62

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

 

Uwagi

Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:

  • osoba, której akt dotyczy,
  • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny, sąd i prokurator,
  • organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,
  • inne osoby, które wykażą w tym interes prawny,
  • organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny,
  • osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest przedłożyć oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa. Za udzielenie pełnomocnictwa obowiązuje opłata skarbowa w kwocie 17,-zł, za wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które jest zwolnione z opłaty.