Podstawa prawna

art. 44 i 45 oraz 130 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
 2. do wglądu - dokument tożsamości.

 

Opłaty

Opłata skarbowa:

 • za odpis skrócony - 22 zł
 • za odpis zupełny - 33 zł

 

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie w przypadku ksiąg przechowywanych w USC w Gostyniu. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wniosek przekazywany jest do właściwego kierownika USC w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia wniosku. Kierownik, któremu przekazano wniosek, sporządza odpis w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Ratusz, Rynek 2, pok. 4
Halina Matyla, tel. +48 65 575 21 61
Magdalena Kozyra, tel. +48 065 575 21 62

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

 

Uwagi

Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny, sąd i prokurator,
 • organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,
 • inne osoby, które wykażą w tym interes prawny,
 • organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny,
 • osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest przedłożyć oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa. Za udzielenie pełnomocnictwa obowiązuje opłata skarbowa w kwocie 17,-zł, za wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które jest zwolnione z opłaty.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gostyń, w imieniu której działa Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń.
 2. Wyznaczonym inspektorem ochrony danych jest Ewa Dąbrowska-Gulcz, z którą można kontaktować się listownie pisząc na adres Administratora, e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 65 575 21 13.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z prawem na podstawie wskazanych wyżej przepisów. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy.
 5. Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego ze złożonego wniosku.
 7. Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Załączniki:

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego