Burmistrz

Jerzy Jakub Kulak

Informacje teleadresowe

Rynek 2, 63-800 Gostyń,
tel. +48 65 5752150, +48 65 5752151
fax. +48 65 5752142
adres e-mail: burmistrz@gostyn.pl

Przyjmuje interesantów

poprzez kancelarię w każdy poniedziałek w godz. 9:00 - 10:00 oraz 14:30 - 15:30

Kompetencje

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 5. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 6. okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 7. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 8. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 9. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 10. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 11. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 12. upoważnianie swojego zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 13. przyjmowanie oświadczeń majątkowych od osób zobowiązanych do ich złożenia oraz przyjmowanie oświadczeń majątkowych od Przewodniczącego Rady Miejskiej w celu umieszczenia w biuletynie informacji publicznej,
 14. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 15. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.