Burmistrz
Jerzy Jakub Kulak

Informacje teleadresowe

Rynek 2, 63-800 Gostyń,
tel. +48 65 575 21 50, +48 65 575 21 51
fax. +48 65 575 21 42
adres e-mail: burmistrz@gostyn.pl

W sprawach skarg i wniosków  Burmistrz przyjmuje interesantów poprzez kancelarię w każdy poniedziałek w godz. 9:00 - 10:00 oraz 14:30 - 15:30

Kompetencje

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Urzędu  na zewnątrz;
 2. prowadzenie bieżących spraw Gminy;
 3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu;
 5. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
 6. okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania, ich współdziałania i realizacji zadań;
 7. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
 8. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
 9. upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 10. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od osób zobowiązanych  do ich złożenia oraz przyjmowanie oświadczeń majątkowych od Przewodniczącego Rady Miejskiej w celu umieszczenia ich w biuletynie informacji publicznej;
 11. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;
 12. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady;
 13. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:

a) Komendą Straży Miejskiej,

b) Wydziałem Komunikacji Społecznej,

c) Wydziałem Rozwoju i Inwestycji,

d) Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami,

e) Biurem Kontroli i Audytu Wewnętrznego,

f) pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych,

g) administratorem bezpieczeństwa informacji,

h) sprawami kadrowymi,

i) sprawami wojskowymi,

j) sprawami obrony cywilnej,

k) sprawami zarządzania kryzysowego,

l) aktami stanu cywilnego.