Projekt zmiany (w formie ujednoliconej) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
https://biuletyn.gostyn.pl/artykul/284/12065/ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-i-gminy-gostyn-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko


 Załączniki: