Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Czachorowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W CZACHOROWIE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKOZałączniki:

Projekt uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Czachorowie
Załącznik graficzny do projektu uchwały - rysunek 1:1000
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Czachorowie
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Czachorowie
Protokół z dyskusji publicznej