Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) Burmistrz Gostynia informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentu pn.:

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gostyń na lata 2021-2024 
z perspektywą na lata 2025-2028.

Zainteresowani mieszkańcy naszej Gminy mogą zapoznać się z powyższym dokumentem. Jest on dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. Nr 4 i na stronie BIP Gminy https://biuletyn.gostyn.pl/ w zakładce Ogłoszenia

Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu dokumentu można składać w terminie do 29 czerwca 2021r., elektronicznie na adres e-mail: mtalaga@um.gostyn.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pisemnie na adres: Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń lub też ustnie do protokołu po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tel. 575 21 21. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gostynia.Załączniki:

PPOS.602.3.2021 - treść ogłoszenia
Załącznik do ogłoszenia
Klauzula przetwarzania danych osobowych