OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W GOSTYNIU W REJONIE ULIC: WIOSENNEJ, WICHROWEJ, LETNIEJ I GÓRNEJ
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), oraz Uchwały
Nr XXXIX/514/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gostyniu w rejonie ulic: Wiosennej, Wichrowej, Letniej i Górnej wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, od 20 listopada 2019 r. do 18 grudnia 2019 r., w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5) w godzinach urzędowania. Teren objęty projektem planu miejscowego przedstawiono na mapie.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od 20 listopada  2019 r., udostępniony będzie także na stronie internetowej: http://www.gostyn.pl/

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego odbędzie się
2 grudnia 2019 r. o godz. 15.00  w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2 (sala konferencyjna na pierwszym piętrze).

Zgodnie z art. 18 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi, które należy składać na piśmie do Burmistrza Gostynia. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi złożone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 2 stycznia 2020 r.                 

Jednocześnie, na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 5, art. 40, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2  Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanej z projektem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gostyniu w rejonie ulic: Wiosennej, Wichrowej, Letniej i Górnej. Możliwość zapoznania się z przedmiotową dokumentacją zapewniam w podanym terminie i miejscu.  

Do dokumentacji związanej z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać uwagi. Właściwym organem do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Gostynia. Uwagi należy wnieść z podaniem imienia, nazwiska (nazwy) i adresu w formie określonej dla kwestionowania ustaleń przyjętych w projekcie planu miejscowego lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem  elektronicznym na adres um@gostyn.pl w nieprzekraczalnym terminie do 2 stycznia  2020 r.

Mapa

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: http://biuletyn.gostyn.pl/