Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń.
2. Inspektorem ochrony danych jest Ewa Dąbrowska-Gulcz, e-mail: iod@um.gostyn.pl, telefon 65 575 21 13.
3. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem zasad przetwarzania, zgodnie z prawem. W przypadku nagrywania i transmisji sesji rady miejskiej, RODO wskazuje następujące podstawy prawne przetwarzania:
a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Podstawa prawna: art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 190 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty”.
4. Odbiorcami danych w postaci wizerunku, barwy głosu i przekazywanych w wypowiedzi danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, że nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gostyniu.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z terminami określonymi przez ustawy.
6. Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi.
7. Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.