Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gostyniu wyznaczono Ewę Dąbrowską-Gulcz, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres Administratora, e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 655752113.
 3. Dane osobowe w Urzędzie Miejskim w Gostyniu są przetwarzane z zachowaniem zasad przetwarzania, zgodnie z prawem, jedynie w przypadku wystąpienia jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych, wyłącznie w celu dostosowanym do tej podstawy prawnej, a w szczególności gdy:
  1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  4. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z terminami określonymi przez ustawy.
 6. Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi.
 7. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub jest dobrowolne w przypadku wyrażenia zgody.
 8. Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe za wyjątkiem akt stanu cywilnego, nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych - pobierz
Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny
Klauzula informacyjna - nagrywanie i transmisja sesji Rady Miejskiej
Klauzula informacyjna - Komenda Straży Miejskiej
Klauzula informacyjna - procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego