Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gostyniu wyznaczono Ewę Dąbrowską-Gulcz, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres Administratora, e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 655752113.
 3. Dane osobowe w Urzędzie Miejskim w Gostyniu są przetwarzane z zachowaniem zasad przetwarzania, zgodnie z prawem, jedynie w przypadku wystąpienia jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych, wyłącznie w celu dostosowanym do tej podstawy prawnej, a w szczególności gdy:
  1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  4. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z terminami określonymi przez ustawy.
 6. Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi.
 7. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub jest dobrowolne w przypadku wyrażenia zgody.
 8. Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe za wyjątkiem akt stanu cywilnego, nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych - pobierz

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń.
 2. Inspektorem ochrony danych wyznaczono Ewę Dąbrowską-Gulcz, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres Administratora, e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 655752113
 3. Dane osób znajdujących się w zasięgu kamer monitoringu przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 4. Zapisy z monitoringu nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres dwóch tygodni.
 6. Istnieje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi.
 7. Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Wykaz miejsc umieszczenia kamer:

Gostyń, rondo Czarnego Legionu
Gostyń, ul. Leszczyńska - Skate Park
Gostyń, skrzyżowanie ul. Fabryczna z ul. Poznańską
Gostyń, Plac Karola Marcinkowskiego
Gostyń, skrzyżowanie ul. Jana Pawła II z ul. Nad Kanią
Gostyń, rondo Solidarności
Gostyń, ul. 1 Maja
Gostyń, ul. Helsztyńskiego skwer wolontariuszy WOŚP
Gostyń, ul. Kościelna
Gostyń, skrzyżowanie ul. Tkackiej z ul. Wąską
Gostyń, Rynek
Gostyń, skrzyżowanie ul. Kolejowa z ul. Helsztyńskiego
Gostyń,  ul. Łąkowa
Gostyń, os. Konstytucji 3 Maja – boisko wielofunkcyjne i plac zabaw
Gola – scena muzyczna
Kunowo – budynek gospodarczy (w sąsiedztwie boiska sportowego)


Klauzula informacyjna – nagrywanie i transmisja sesji rady miejskiej

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Ewa Dąbrowska-Gulcz, e-mail: iod@um.gostyn.pl, telefon 65 575 21 13.
 3. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem zasad przetwarzania, zgodnie z prawem. W przypadku nagrywania i transmisji sesji rady miejskiej, RODO wskazuje następujące podstawy prawne przetwarzania:
  1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 190 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty”.

 1. Odbiorcami danych w postaci wizerunku, barwy głosu i przekazywanych w wypowiedzi danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, że nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330) i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gostyniu.
 2. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie
 4. z terminami określonymi przez ustawy.
 5. Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi.

Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.